08

30. 11. 2021

Co je Smlouva o učení?

Smlouva o učení (angl. Learning Agreement) je dokument, který při mobilitě v odborném vzdělávání obvykle vypracovává vysílající organizace. Je to třístranná smlouva, kterou podepisují statutární zástupce vysílající organizace, statutární zástupce přijímající organizace a účastník mobility, v případě jeho nezletilosti pak jeho zákonný zástupce, a to před uskutečněním mobility. Také Smlouva o učení se vypracovává na standardizovaném formuláři v jazyce srozumitelném všem třem stranám, přičemž každý účastník mobility obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

Formuláře Smlouvy o učení a webinář s pokyny pro jeho vyplnění jsou dostupné na adrese: http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-ecvet/.