Reformy a systémy vzdělávání / Eurydice

Eurydice

Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě.

Archiv

ArchivObrazek.jpgChcete nahlédnout do některé ze starších publikací Eurydice?

 

Níže přinášíme kompletní přehled studií (včetně anotací v češtině) z období od roku 2009.  Výběr těch nejzajímavějších z let předchozích neleznete na druhé stránce archivu.

Možnost vyhledat publikace z posledních 5 let podle témat nabízí evropský web Eurydice v rubrice Comparative Reports.

Starší materiály Eurydice lze vyhledat a zdarma stáhnout v rozsáhlém evropském on-line knihkupectví EU bookshop.

 

 

2010


New Skills for New Jobs. Policy initiatives in the field of education: Short overview of the current situation in Europe

Nové dovednosti pro nová pracovní místa. Iniciativy v oblasti vzdělávání: krátký přehled současné situace v Evropě

Publikace Eurydice popisuje iniciativy, které jsou zaměřeny na předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce v jednotlivých evropských zemích. Poskytuje informace o mechanismech předvídání a zaměřuje se také na to, jakým způsobem jsou výstupy zakomponovány do plánování vzdělávacího systému. V publikaci jsou v krátkosti přiblížena opatření přijatá v jednotlivých zemích, která mají posílit schopnost vzdělávacího systému reagovat na měnící se požadavky trhu práce. Závěrečná kapitola je věnována otázce, nakolik se pozornost věnovaná tématu sladění kvalifikační struktury absolventů a potřeb trhu práce v důsledku současné ekonomické krize zvýšila.

Anglická verze publikace - ke stažení v EU bookshop | Další jazykové verze - ke stažení v EU bookshop

 

Gender Differences in Educational Outcomes: Study on the Measures Taken and the Current Situation in Europe

Genderové rozdíly ve výsledcích vzdělávání. Opatření a současná situace v Evropě

Tato studie zkoumá, do jaké míry a jakým způsobem se evropské země zabývají otázkou nerovnosti dívek a chlapců ve vzdělávání. Genderové rozdíly přetrvávají jak ve výsledcích vzdělávání, tak i ve výběru studijních oborů. Studie se proto snaží zmapovat postupy a strategie, které mají v evropských zemích vést k řešení genderové nerovnosti ve vzdělávacích systémech. Studie je příspěvkem sítě Eurydice k diskusi o rovnosti pohlaví ve vzdělávání, která proběhla v rámci švédského předsednictví Radě Evropské unie v druhé polovině roku 2009. Referenčním rokem je školní rok 2008/09. Na stránkách Eurydice jsou k dispozici také detailní národní zprávy věnující se všem tématům zpracovaným v této studii.

Anglická verze publikace - ke stažení v EU bookshop | Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop | Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop | Tisková zpráva | Tisková zpráva (česky) | Hlavní poznatky

 

Focus on Higher Education in Europe 2010: The impact of the Bologna process

Zaostřeno na vysoké školství v Evropě 2010 v souvislosti s Boloňským procesem.

Tato publikace přináší přehled o vývoji reformy vysokého školství ve 46 zemích zapojených do Boloňského procesu. Materiál vznikl na základě směrodatných informací z jednotlivých zemí a poskytuje zřetelné srovnání toho, jak jsou jednotlivé otázky řešeny na národní úrovni. Studie je tak rozčleněna do šesti kapitol: Struktury a nástroje Boloňského procesu (Bologna Structures and Tools), Zajišťování kvality (Quality Assurance), Sociální dimenze vysokého školství (The Social Dimension of Higher Education), Celoživotní učení ve vysokém školství (Lifelong Learning in Higher Education), Mobilita studentů (Student Mobility) a Ekonomická krize a vysoké školství (The Economic Crisis and Higher Education). Podstatnou část studie tvoří přehledové tabulky s informacemi o struktuře vysokého školství v jednotlivých zemích. Studie spolu se shrnutím hlavních poznatků je dostupná v angličtině.

Anglická verze studie - ke stažení v EU bookshop | Highlights - ke stažení v EU bookshop | Highlights v češtině - ke stažení v EU bookshop

 

2009


Education on Online Safety in Schools in Europe

Vzdělávání k on-line bezpečnosti ve školách v Evropě

 

Zpráva shrnuje hlavní poznatky šetření zaměřeného na vzdělávání v oblasti bezpečného používání internetu na školách primární a sekundární úrovně ve 30 evropských zemích. Stěžejní otázky průzkumu se vztahují nejenom k takovým tématům, jako jsou kurikulum, vyučovací metody, speciálně zaměřené vzdělávání učitelů a jejich kvalifikace, ale i ke spolupráci vzdělávacích institucí s dalšími veřejnými či soukromými organizacemi působícími v daném oboru. Na přípravě studie, která se vztahuje ke školnímu roku 2008/09, se podílelo 34 národních oddělení sítě Eurydice.

Anglická verze zprávy - ke stažení v EU bookshop

 

Key Data on Education in Europe 2009

Klíčové údaje o vzdělávání v Evropě 2009

Publikace navazuje na šest předchozích vydání v ediční řadě Key Data on Education in Europe. Publikace podává ucelený přehled o organizaci a fungování evropských vzdělávacích systémů, založený na 121 ukazatelích kvalitativní i kvantitativní povahy. Obsah je rozdělen do šesti tematicky vymezených kapitol: A - Kontext (podává přehled o demografické situaci a nezaměstnanosti absolventů), B - Organizace (zaměřuje se na struktury vzdělávacích systémů, cíle a evaluaci, rozhodovací procesy), C - Účast na vzdělávání, D - Zdroje (financování školství, učitelé a ředitelé), E - Vzdělávací procesy (zahrnuje vyučovací dobu, dělení žáků do skupin, hodnocení žáků), F - Absolventi a úrovně dosaženého vzdělání. Informace jsou v rámci každé kapitoly uspořádány podle vzdělávacích úrovní, od obecných ke konkrétním informacím, od nižší správní úrovně k té nejvyšší. Publikace kombinuje informace poskytnuté sítí Eurydice se statistickými údaji shromážděnými Eurostatem. Referenčním rokem u většiny ukazatelů je školní/akademický rok 2006/07. Hlubší vhled do dané problematiky umožňuje také zařazení dat z mezinárodních výzkumů PISA (2006) a PIRLS (2006).

Anglická verze publikace - ke stažení v EU bookshop | Další jazykové verze - ke stažení v EU bookshop

 

Early Childhood Education and Care in Europe: Tackling Social and Cultural Inequalities

Vzdělávání a péče v raném dětství v Evropě: překonávání sociálních a kulturních nerovností

Studie je součástí aktivit navazujících na Sdělení Evropské komise Účinnost a spravedlnost v evropských systémech vzdělávání a odborné přípravy z roku 2006, které výslovně označuje preprimární vzdělávání jako efektivní prostředek představující základ pro další učení, prevenci předčasného ukončování školní docházky a zvyšování celkové úrovně dovedností. Tato studie zkoumá dostupné mezinárodní údaje a informace o národních politikách v oblasti vzdělávání a péče v raném dětství ve 30 evropských zemích a sleduje, jak jsou preprimární vzdělávání a raná péče v Evropě organizovány, jaké jsou výhody jednotlivých systémů a co je potřeba k tomu, aby vzdělávání a péče o nejmenší děti byly co neúčinnější. Referenčním rokem je školní rok 2006/07, informace z databáze Eurostat se vztahují převážně ke školnímu roku 2005/06.

Anglická verze publikace - ke stažení v EU bookshop | Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop | Další jazykové verze - ke stažení v EU bookshop

 

National Testing of Pupils in Europe: Objectives, Organisation and Use of Results

Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků

Cílem této studie je poskytnout komplexní přehled o vývoji, cílech a organizaci celostátních testů v evropských zemích a přispět k pochopení toho, jak se výsledky testů využívají pro kariéru jednotlivých žáků, na úrovni škol i na úrovni celostátní. Referenčním rokem je školní rok 2008/09, informace se vztahují k úrovním ISCED 1 a 2. Studie obsahuje tři hlavní části (Hodnocení žáků v Evropě – kontext a zavádění celostátního testování; Cíle a organizace celostátního testování; Využití a dopad výsledků testů), dále shrnutí hlavních poznatků a přílohu s přehledem situace v jednotlivých zemích v tabulkové formě.

Anglická verze publikace - ke stažení v EU bookshop | Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop | Další jazykové verze - ke stažení v EU bookshop

 

Arts and Cultural Education at School in Europe: Curricula and initiatives

Umělecké a kulturní vzdělávání ve školách v Evropě: Kurikula a iniciativy

Publikace Eurydice poskytuje komplexní a porovnatelné informace o uměleckém vzdělávání ve 30 evropských zemích. Podává detailní informace o cílech a úkolech uměleckého vzdělávání, jeho organizaci, zajišťování mimoškolních aktivit i iniciativ pro rozvoj tohoto vzdělávání ve školách. Zahrnuje také informace o hodnocení žáků a vzdělávání učitelů v oblasti umění. Referenčním rokem je školní rok 2007/2008. Vedle srovnávací studie jsou dostupné také popisy situace v jednotlivých zemích, zahrnující všechna témata, kterým se studie věnuje.

Anglická verze studie - ke stažení v EU bookshop | Další jazykové verze - ke stažení v EU bookshop

 

Integrating Immigrant Children into Schools in Europe: Measures to foster communication with immigrant families and heritage language teaching for immigrant children

Integrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě: opatření na podporu komunikace s rodinami přistěhovalců a výuky mateřského jazyka dětí přistěhovalců

U příležitosti přípravy Zelené knihy a pro podporu Evropského roku mezikulturního dialogu 2008 připravila síť Eurydice aktualizaci publikace z roku 2004, konkrétně témat: spolupráce mezi školou a rodinou přistěhovalců, výuka mateřského jazyka přistěhovalců, národní politika vzhledem ke kulturní a jazykové diverzitě ve vzdělávacích systémech. Informace dodané národními odděleními sítě Eurydice jsou doplněny o údaje z Eurostatu a mezinárodních výzkumů PISA a PIRLS 2006. Referenčním rokem je rok 2007/08.

Anglická verze studie - ke stažení v EU bookshop | Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop | Další jazykové verze - ke stažení v EU bookshop

 

Higher Education in Europe 2009: Developments in the Bologna Process

Vysoké školství v Evropě 2009: Vývoj v rámci boloňského procesu

Publikace podává přehled o vývojových trendech v organizaci vysokoškolského vzdělávání ve 46 signatářských zemích Boloňské deklarace. Publikace byla připravena pro konferenci ministrů odpovědných za vysoké školství, která se koná v Lovani 28. a 29. dubna 2009. Tato publikace informuje o vývoji jednotlivých cílů Boloňského procesu od poslední konference konané v Londýně v roce 2007 vzhledem k vytváření Evropského vysokoškolského prostoru. Jde o zavádění třístupňové struktury (bakalář/magistr/doktor), dodatku k diplomu, kreditního systému, národního kvalifikačního rámce a mobility a přenositelnosti finanční podpory vysokoškolským studentům. Referenčním rokem je akademický rok 2008/09. Publikace navazuje na předcházející srovnávací studie Focus on the structure of higher education in Europe (2003/04, 2004/05, 2006/07), ale neobsahuje národní zprávy.

Anglická verze publikace - ke stažení v EU bookshop | Další jazykové verze - ke stažení v EU bookshop | Tisková zpráva Evropské komise k Boloňskému procesu (česky)

 

TESE – thesaurus for education systems in Europe

Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě

Jde o aktualizovanou verzi TESE z roku 2006. Tento tezaurus je tematicky zaměřen na organizaci a řízení školských systémů a na vzdělávací politiku a navazuje na Evropský pedagogický tezaurus. V zájmu jednotnosti a propojenosti selekčních jazyků na evropské úrovni EURYDICE spolupracovala s CEDEFOPem, který garantuje terminologii v oblasti odborného vzdělávání (European Training Thesaurus), a s European School Net, který se věnuje terminologii v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií ve škole (Learning Resource Exchange Thesaurus). V úvahu byly brány též tezaury ERIC Thesaurus a UNESCO/IBE Thesaurus. Tezaurus obsahuje 17 mikrotezaurů se 1378 deskriptory.

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop

 

2008 a starší