Reformy a systémy vzdělávání / Eurydice

Eurydice

Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě.

Archiv (1999 až 2008)

Chcete nahlédnout do některé ze starších publikací Eurydice?

Níže přinášíme přehled studií (včetně anotací v češtině) z období 1999 až 2008.

Kompletní přehled studií z období od roku 2009 naleznete na hlavní stránce archivu

Možnost vyhledat publikace z posledních 5 let podle témat nabízí evropský web Eurydice v rubrice Comparative Reports.

Starší materiály Eurydice lze vyhledat a zdarma stáhnout v rozsáhlém evropském on-line knihkupectví EU bookshop.

Seznam veškerých publikací Eurydice od roku 1986 do roku 2014 naleznete zde.

 

 

2008 


Key Data on Teaching Languages at School in Europe

Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě

Tato studie podává komplexní pohled na stav výuky cizích jazyků od primárního po všeobecné sekundární vzdělávání v jednatřiceti zemích zahrnutých do Programu celoživotního učení. Studie obsahuje 44 ukazatelů, z nichž je zřejmý vzrůstající trend podpory výuky cizích jazyků v rámci povinné školní docházky i v raném věku. Kombinuje údaje získané z Eurydice, Eurostatu a ze šetření PISA 2006. Informace se vztahují ke školnímu roku 2006/07. Text je rozčleněn do pěti hlavních kapitol: A Širší souvislosti, B Organizace výuky, C Účast na výuce, D Učitelé, E Procesy výuky.

Anglická verze studie - ke stažení v EU bookshop | Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop | Další jazykové verze - ke stažení v EU bookshop

 

Levels of autonomy and responsibilities of teachers in Europe

Autonomie a odpovědnost učitelů v Evropě

Tato studie zkoumá autonomii škol a učitelů na primární a nižší sekundární úrovni ve 30 evropských zemích. Doplňuje tak studii o autonomii škol při řízení lidských a finančních zdrojů, vydanév roce 2007. Z analyzovaných otázek jsou na prvním místě příčiny a dopady reforem, jež se realizovaly v uplynulých 20 letech, a autonomie učitelů vzhledem k základním učebním dokumentům, vyučovacím metodám a hodnocení žáků. Pozornost je věnována definici pracovní doby a úkolů učitelů, organizaci dalšího vzdělávání učitelů a způsobům, jimiž učitelé přispívají k reformám a pedagogickým inovacím. Tato studie rovněž pojednává o metodách hodnocení učitelů.

Anglická verze publikace - ke stažení v EU bookshop | Česká verze publikace - ke stažení v EU bookshop | Další jazykové verze - ke stažení v EU bookshop

 

Vocational Guidance Education in Full-Time Compulsory Education in Europe 

Profesní poradenství v povinném vzdělávání v Evropě

Jedná se o stručné (cca sedmistránkové) národní zprávy, které obsahují popis situace v jednotlivých zemích Evropské unie a v zemích ESVO/EHP. Kromě základního popisu systému povinného vzdělávání národní zprávy obsahují legislativní rámec pro profesní poradenství, odpovědnost za tuto oblast, celostátní cíle, zastoupení profesního poradenství ve vzdělávacích programech, poradenství na školách i mimo ně, informaci o kvalifikačních požadavcích kariérních poradců, vztahy mezi školstvím a světem práce. Na konci národní zprávy jsou uvedeny internetové odkazy a informační zdroje. Informace se vztahují ke školnímu roku 2007/08.

Různé verze ke stažení - ke stažení v EU bookshop

 

Higher Education Governance in Europe. Policies, structures, funding and academic staff

Správa a řízení vysokého školství v Evropě. Principy, struktury, financování a akademičtí pracovníci

Jaké jsou zásadní priority a strategické záměry pro vysoké školství, které se týkají financování a akademických pracovníků? Jaké jsou interní a externí struktury, které slouží k řízení vysokoškolských institucí? Jaké jsou mechanismy přidělování veřejných financí vysokým školám a kontrolní systémy, které sledují využívání těchto finančních prostředků? Jakou míru autonomie mají vysokoškolské instituce při získávání a využívání finančních prostředků ze soukromých zdrojů? Jaké existují způsoby podpory vysokoškolských institucí při vyhledávání těchto prostředků? Jakou míru autonomie mají instituce při přijímání pedagogických pracovníků, definování jejich pracovních náplní a určování jejich platů? Dokument poskytuje odpovědi na výše uvedené otázky na základě informace od 30 evropských zemí. Publikace je zaměřena zejména na veřejné či státem podporované vysokoškolské instituce, ale poskytuje některé informace i o nezávislých soukromých vysokoškolských institucích.

Anglická verze publikace - ke stažení v EU bookshop | Česká verze publikace - ke stažení v EU bookshop | Další jazykové verze - ke stažení v EU bookshop

 

 

2007


School Autonomy in Europe. Policies and Measures

Autonomie škol v Evropě

Tato studie podává přehled o současném stavu autonomie škol na úrovni primárního a nižšího sekundárního vzdělávání ve 30 evropských zemích. Zaměřuje se na míru autonomie vzhledem k hospodaření s financemi (veřejné a soukromé zdroje) a personálnímu řízení (ředitelé škol, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci). Informuje rovněž o řízení školy a o systémech hodnocení (odpovědnosti), které mohou být zaváděny v souvislosti s autonomií. Studie poskytuje také přehled reforem spojených s autonomií škol, které se uskutečnily v posledních více jak 20 letech.

Anglická verze studie - ke stažení v EU bookshop | Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop | Další jazykové verze - ke stažení v EU bookshop

 

Specific educational measures to promote all forms of giftedness at school in Europe

Zvláštní pedagogická opatření ve prospěch rozvoje všech forem nadání na školách v Evropě

Publikace podává přehled o vzdělávací politice a hlavních opatřeních v péči o nadané děti na primární a sekundární úrovni vzdělávání ve 30 evropských zemích. Obsahuje definice zavedené v jednotlivých zemích a kritéria, která se používají pro určení, zda dítě je zvláště nadané. Kromě zvláštních opatření pro vzdělávání talentovaných dětí popisuje také přípravu učitelů pro práci s těmito dětmi. Tato publikace byla připravena jako pracovní materiál pro neformální setkání ministrů školství, které se konalo 16. a 17. března 2006 v rámci rakouského předsednictví Rady Evropské unie. Informace se vztahují ke školnímu roku 2005/2006.

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop

 

Key Data on Higher Education in Europe – edition 2007

Klíčové údaje o vysokém školství v Evropě 2007

Tato publikace kombinuje kvalitativní ukazatele, které připravila Eurydice, s kvantitativními údaji, jejichž dodavatelem byl Eurostat. Obsahuje 70 ukazatelů, které porovnávají situaci ve vysokém školství ve 31 evropských zemích. Informace ze zdrojů EURYDICE se vztahují k roku 2005/06. Referenčním rokem pro údaje Eurostatu (data UOE a data Výběrového šetření pracovních sil – Labour Force Survey) je rok 2003 nebo 2003/04. Statistické údaje jsou zařazeny především v kapitolách Účast v terciárním vzdělávání, Zdroje: část o výdajích a část o akademických pracovnících, Mezinárodní mobilita: část o studentech v zahraničí a Absolventi. Eurydice zpracovala ukazatele týkající se studijních míst na vysokých školách, akademického roku, školného a dalších poplatků studentů na své vzdělávání, finanční podpory ve formě stipendií a půjček, ve formě ubytování a ve formě rodinných příspěvků a podpory pro mobilitu. Součástí jsou schémata finančních toků týkajících se poplatků studentů a finanční podpory studentům a rodinám.

Anglická verze studie - ke stažení v EU bookshop | Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop | Další jazykové verze - ke stažení v EU bookshop

 

Focus on the structure of higher education in Europe 2006/2007. National Trends in the Bologna Process

Zaostřeno na strukturu vysokého školství v Evropě 2006/2007. Vývoj v jednotlivých zemích v rámci Boloňského procesu

Publikace, zpracovaná v síti EURYDICE, podává přehled o vývojových trendech v organizaci vysokoškolského vzdělávání ve 45 signatářských zemích Boloňské deklarace (blíže k Boloňské deklaraci viz www.bologna.msmt.cz). Publikace byla připravena pro konferenci ministrů školství, která se koná v Londýně 17. a 18. května 2007. Tato publikace informuje o realizaci jednotlivých cílů Boloňského procesu vzhledem k vytváření Evropského vysokoškolského prostoru do roku 2010, a to o zavádění třístupňové struktury (bakalář/magistr/doktor), Evropského systému pro přenos kreditů (ECTS), dodatku k diplomu, společných diplomů, národního kvalifikačního rámce a o zajišťování kvality ve vysokém školství. Popisuje také, jak jednotlivé země podporují přizpůsobování vysokého školství cílům Boloňského procesu.

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop

 

Non-vocational adult education in Europe. Executive summary of national information in Eurybase

Neprofesní vzdělávání dospělých v Evropě. Souhrnný přehled informací z databáze Eurybase

Publikace podává přehled o situaci ve vzdělávání zaměřeném na osobní, společenské, občanské a kulturní potřeby dospělých ve 30 evropských zemích. Informuje o finančním, legislativním a politickém rámci tohoto vzdělávání, o cílech, o cílových skupinách, o organizaci (o typech institucí, o přijímacích podmínkách, obsahu, poradenství a o hodnocení kvality) a o dalším vzdělávání lektorů pro toto vzdělávání. Většina informací byla převzata z národních zpráv obsažených v databázi vzdělávacích systémů Eurybase, které byly doplněny o údaje získané při doplňkovém sběru dat v síti Eurydice v prosinci 2005. Informace se vztahují ke školnímu roku 2005/2006. Tato publikace byla připravena jako jeden z podkladových materiálů pro dokument Evropské komise Adult learning: it is never too late to learn (Učení dospělých: na učení není nikdy příliš pozdě).

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop

 

European Glossary on Education. Volume 5: Decision-making, Advisory, Operational and Regulatory Bodies in Higher Education

Evropský glosář o vzdělávání. Díl 5. Rozhodovací, poradní, řídicí a inspekční orgány v terciárním vzdělávání

Tento 5. svazek terminologické příručky European Glossary on Education obsahuje téměř 770 národních termínů, které označují různé druhy rozhodovacích, poradních, řídicích a inspekčních orgánů v terciárním vzdělávání na čtyřech správních úrovních – celostátní, regionální, místní a institucionální. V první části jsou termíny uspořádány v abecedním pořadí v původním jazyce. Druhá část obsahuje pro každou zemi souhrnnou tabulku, která zachycuje všechny termíny uspořádané podle správní úrovně, tj. celostátní, regionální, místní nebo institucionální. Vydány byly předchozí čtyři svazky glosáře: Pedagogičtí pracovníci (2001), Řídící, inspekční a podpůrní pracovníci (2002), Zkoušky, kvalifikace a tituly (aktualizováno 2004) a Vzdělávací instituce (aktualizováno 2005).

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop

 

2006


Quality Assurance in Teacher Education in Europe

Zajišťování kvality vzdělávání učitelů v Evropě

Publikace podává přehled o procesech hodnocení kvality institucí nebo programů, jež poskytují přípravné a další vzdělávání učitelů pro primární a všeobecné sekundární vzdělávání. Zachycuje situaci v akademickém roce 2005/2006 ve 30 evropských zemích.

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop | Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

     

Content and Language Integrated Learning at School in Europe (CLIL)

Společná výuka předmětu a jazyka (CLIL) v Evropě

Publikace se zabývá společnou výukou předmětu a jazyka (CLIL) na školách primární a sekundární úrovně v Evropě. Tato publikace vznikla za podpory Evropské komise a zpracovalo ji Evropské oddělení EURYDICE ve spolupráci s národními odděleními sítě EURYDICE a s odborníky na tuto problematiku. Publikace obsahuje pět kapitol věnovaných následujícím tématům: postavení výuky typu CLIL ve vzdělávacích systémech, její organizace a evaluace, pilotní projekty, učitelé a jejich kvalifikace, překážky spojené s výukou typu CLIL a diskuse o této metodě. Na internetu jsou vystaveny také národní zprávy jednotlivých zemí.

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop

 

Science Teaching in Schools in Europe. Policies and Research

Výuka přírodovědných předmětů na školách v Evropě

Publikace podává přehled o předpisech pro výuku přírodovědných předmětů (s důrazem na fyziku a biologii) na primární a všeobecné sekundární úrovni vzdělávání. Pozornost je věnována vzdělávání učitelů, vzdělávacím programům a hodnocení žáků. Závěrečná kapitola Výzkum přírodovědného vzdělávání a příprava přírodovědných předmětů byla zpracována ve spolupráci s experty (Edgar Jenkins – Anglie, Martine Méheut – Francie), doplňuje ji podrobná bibliografie k tématu.

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop | Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

TESE, thesaurus for education systems in Europe

Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě

Po ukončení spolupráce Rady Evropy na rozvoji Evropského pedagogického tezauru a po pečlivých analýzách tohoto tezauru z hlediska potřeb Informační sítě o vzdělávání EURYDICE v roce 2001 Evropská komise rozhodla, aby byl zpracován tezaurus nový. Tesaurus byl aktualizován v roce 2009. Více informací viz výše.

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop

 

 

2005


Key Data on Education in Europe 2005

Klíčové údaje o vzdělávání v Evropě 2005

Publikace podává široký přehled o struktuře a fungování školských systémů a o účasti mladých lidí na všech úrovních vzdělávání ve 30 evropských zemích. Obsahuje 153 ukazatele, které kombinují statistické a popisné informace. Vycházejí z demografických údajů a ze stavu pracovního trhu a popisují strukturu a základní organizaci školství. Ukazatele jsou rozděleny do šesti tematických kapitol: Kontext, Struktury školských systémů, Účast na vzdělávání, Finanční zdroje, Učitelé, Vzdělávací procesy, Absolventi a dosažené kvalifikace. Informace jsou v každé kapitole uspořádány podle vzdělávacích úrovní, od obecných informací ke konkrétním informacím, od nižší správní úrovně k nejvyšší úrovni. Publikace je výsledkem spolupráce mezi Generálním ředitelstvím pro vzdělávání a kulturu, Eurostatem – statistickým úřadem Evropských společenství a EURYDICE – sítí pro informace o vzdělávání v Evropě. Statistické údaje se vztahují ke školnímu a akademickému roku 2001/02, údaje EURYDICE popisují situaci v roce 2002/03. Některé údaje pocházejí z mezinárodních databází PISA/PIRLS (2001, 2003). Statistické údaje jsou převzaty ze společného dotazníku UOE (UNESCO/OECD/Eurostat) a dalších databází. Kvalitativní ukazatele byly připraveny na základě informací získaných z národních oddělení sítě EURYDICE.

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop | Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

Key Data on Teaching Languages at School in Europe

Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě

Dokument je samostatnou částí Klíčových údajů o vzdělávání v Evropě (Key Data on Education in Europe), která je věnována jazykové výuce ve školách. Zaměřuje se zejména na následující okruhy otázek: na jazykovou rozmanitost ve školách, na postavení cizích jazyků v učebních plánech, na počet studovaných cizích jazyků na školách a na přípravné vzdělávání a kvalifikaci učitelů cizích jazyků. Připravilo ho Evropské oddělení EURYDICE na základě údajů získaných z národních oddělení sítě EURYDICE, z údajů EUROSTATu a z výsledků mezinárodních šetření PISA (OECD) a PIRLS (IEA). Dokument obsahuje 37 ukazatelů, které podávají přehled o situaci ve 30 evropských zemích.

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop | Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

Citizenship Education at School in Europe

Výchova k občanství na školách v Evropě

Tuto publikaci zpracovalo Evropské oddělení EURYDICE a národní oddělení sítě EURYDICE ve spolupráci s experty na danou problematiku. Téma bylo zvoleno v návaznosti na Lisabonský proces a jeho pracovní program (Strategický záměr 2, Cíl 2.3 Podporování aktivního občanství, rovných příležitostí a sociální soudržnosti). Publikace je příspěvkem k Evropskému roku občanství prostřednictvím vzdělávání, který na rok 2005 vyhlásila Rada Evropy.

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop | Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

Focus on the structure of higher education in Europe 2004/2005. National trends in the Bologna process

Zaostřeno na strukturu vysokého školství v Evropě 2004/05. Vývoj v jednotlivých zemích v rámci Boloňského procesu

Publikace zpracovaná v síti EURYDICE, která mapuje situaci ve vysokém školství v Evropě a ukazuje, jak jednotlivé státy Evropské unie a státy kandidátské, státy ESVO/EHP a další státy Evropy:realizují akční plán rozvoje vysokého školství - Boloňskou deklaraci. Publikace byla připravena pro konferenci ministrů školství, která se konala v Bergenu 19. a 20. května 2005. Uvedené státy jsou v úvodní části publikace porovnávány z hlediska uspořádání vysokoškolského studia založeného na dvou cyklech, struktury doktorského studia, využití Evropského systému přenosu a akumulace kreditů (ECTS), vydávání dodatku k diplomu, hodnocení kvality vzdělávání a účastí studentů na tomto hodnocení. Podstatnou část publikace tvoří diagramy struktury vysokoškolského vzdělávání ve 40 evropských státech.

Anglická verze studie pdf | Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop | Další jazykové verze - ke stažení v EU bookshop

 

European Glossary on Education, Volume 2: Educational Institutions

Evropský glosář o vzdělávání. Díl 2. Vzdělávací instituce

Aktualizovaná verze glosáře vydaného v roce 2000. Zahrnuje různé úrovně vzdělávání od preprimární po terciární a zároveň obsahuje instituce zaměřující se na vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nabízející programy pro vzdělávání dospělých vedoucí k získání uznávané kvalifikace. Nabízí dva typy informačních vstupů. První sestává z národních termínů v abecedním pořadí, druhý přináší úplný přehled termínů používaných v jednotlivých vzdělávacích systémech. Kromě tohoto svazku byly vydány čtyři další svazky glosáře: Pedagogičtí pracovníci (2001), Řídící, inspekční a podpůrní pracovníci (2002), Zkoušky, kvalifikace a tituly (aktualizováno 2004) a Rozhodovací, poradní, řídicí a inspekční orgány v terciárním vzdělávání (2007).

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop

 

The Teaching Profession in Europe: Profile, trends and concerns supplementary report. Reforms of the teaching profession: a historical survey (19752002)

Reformy pedagogické profese: historický přehled (1975–2002)

Dokument je dodatkem čtyřdílné srovnávací studie o učiteli ve všeobecném nižším sekundárním vzdělávání. Jedná se o souhrn reforem, které měly vliv na pedagogickou profesi na nižší sekundární úrovni v jejich nejdůležitějších oblastech. V rámci rozsáhlé srovnávací studie byla zpracována tato témata: Přípravné vzdělávání učitelů a přechod do zaměstnání (Zpráva I – 2003), Pracovní podmínky a platy (Zpráva III 2003), Nabídka a poptávka (Zpráva II 2004) a Atraktivita učitelského povolání v 21. století (Zpráva IV 2005).

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop

 

The Teaching Profession in Europe: Profile, trends and concerns. Report IV. Keeping teaching attractive for the 21st century. General lower secondary education

Učitelské povolání v Evrope: Profil, trendy a úkoly. Zpráva IV. Atraktivita učitelského povolání v 21. století. Všeobecné nižší sekundární vzdělávání.

Zpráva shrnuje předcházející tři zprávy o učiteli, které doplňuje o otázky budoucnosti učitelské profese a její přínos pro kvalitu vzdělávání. V rámci rozsáhlé srovnávací studie o učitelské profesi byla dále zpracována tato témata: Přípravné vzdělávání učitelů a přechod do zaměstnání (Zpráva I – 2003), Pracovní podmínky a platy (Zpráva III 2003), Nabídka a poptávka (Zpráva II 2004) a v roce 2005 jako dodatek zpráva Reformy pedagogické profese: historický přehled (1975–2002).

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop | Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

2004


The Teaching Profession in Europe: profile, trends and concerns. Report II: Supply and demand. General lower secondary education

Učitelské povolání v Evrope: Profil, trendy a úkoly. Zpráva II. Nabídka a poptávka. Všeobecné nižší sekundární vzdělávání.

Zpráva se zabývá mj. demografickými trendy a plánovací politikou, procesem přijímání učitelů či nouzovými opatřeními v případě nedostatku učitelů. V rámci rozsáhlé srovnávací studie o učitelské profesi byla dále zpracována tato témata: Přípravné vzdělávání učitelů a přechod do zaměstnání (Zpráva I – 2003), Pracovní podmínky a platy (Zpráva III 2003), Atraktivita učitelského povolání v 21. století (Zpráva IV 2005) a v roce 2005 jako dodatek zpráva Reformy pedagogické profese: historický přehled (1975–2002).

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop | Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

Integrating Immigrant Children into Schools in Europe

Integrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě

Dokument o integraci dětí přistěhovalců do předškolního a povinného vzdělávání ve 30 evropských zemích, jež jsou členy sítě EURYDICE. Zahrnuje děti cizinců, kteří žijí v hostitelské zemi z různých příčin (ať jde o dlouhodobé pobyty, žadatele o azyl, azylanty atd.). V dokumentu jsou uvedena opatření, která jednotlivé země v oblasti vzdělávání dětí cizinců podnikají a jež jsou podmíněna ekonomickými, sociálními, historickými a politickými faktory, které tyto země utvářely.

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop

 

Evaluation of Schools Providing Compulsory Education

Evaluace škol poskytujících povinné vzdělání v Evropě

Studie se zaměřuje na hodnocení škol jako subjektů poskytujících povinné vzdělání a popisuje situaci ve školním roce 2000/01 v členských i kandidátských zemích EU a v zemích ESVO/EHP. Uvádí tento zvláštní typ evaluace do souvislosti s celkovou evaluací vzdělávání (evaluací vzdělávacího systému, učitelů atd.) a srovnává externí a interní metody a postupy při hodnocení škol.

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop | Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe

Klíčové údaje o informačních a komunikačních technologiích ve školách v Evropě

Jedná se aktualizované vydání obdobné publikace z roku 2001, které obsahuje 35 ukazatelů ze 30 zemí sítě EURYDICE. V tomto vydání jsou údaje EURYDICE o výuce informačních a komunikačních technologií (IKT) a o přípravě učitelů kombinovány s empirickými údaji získanými z mezinárodních šetření PISA a PIRLS. Výsledkem je užitečný materiál, který uvádí míru vybavenosti výpočetní technikou, včetně připojení na Internet i používání výpočetní techniky v rodinách a ve školách.

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop

 

European Glossary on Education, Volume 1: Examinations, qualifications and titles

Evropský glosář o vzdělávání. Díl 1. Zkoušky, kvalifikace a tituly

Jedná se o aktualizované vydání publikace z roku 1999. Je mj. rozšířeno o oficiálně uznávané kvalifikace získané při vzdělávání dospělých a o kvalifikace, kterých dosahují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Kromě tohoto svazku byly vydány čtyři další svazky glosáře: Pedagogičtí pracovníci (Díl 3 – 2001), Řídící, inspekční a podpůrní pracovníci (Díl 4 – 2002), Vzdělávací instituce (Díl 2 – aktualizováno 2005) a Rozhodovací, poradní, řídicí a inspekční orgány v terciárním vzdělávání (2007).

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop

 

2003 a starší (výběr)


The teaching profession in Europe: profile, trends and concerns. Report III, Working conditions and pay: general lower secondary education (2003)

Učitelské povolání v Evrope: Profil, trendy a úkoly. Zpráva III: Pracovní podmínky a platy. Všeobecné nižší sekundární vzdělávání.

 

Tato zpráva se zaměřuje na průběh pracovního poměru, pracovní dobu a povinnosti, aspekty ovlivňující výši platu a další vzdělávání a podporu učitelů. Jde o třetí zprávu o učiteli ve všeobecném nižším sekundárním vzdělávání v Evropě z řady Key Topics (Klíčová témata). V rámci rozsáhlé srovnávací studie byla dále zpracována tato témata Přípravné vzdělávání učitelů a přechod do zaměstnání (Zpráva I – 2003), Nabídka a poptávka (Zpráva II – 2004), Atraktivita učitelského povolání v 21. století (Zpráva IV – 2005) a jako dodatek v roce 2005 zpráva Reformy pedagogické profese: historický přehled (1975–2002).

 

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop | Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

The Teaching Profession in Europe: profile, trends and concerns. Report I: Initial training and transition to working life. General lower secondary education (2003)

Učitelské povolání v Evrope: Profil, trendy a úkoly. Zpráva I: Přípravné vzdělávání učitelů a přechod do zaměstnání. Všeobecné nižší sekundární vzdělávání.

Úvodní zpráva ze série o učitelích nastiňuje vývoj přípravného vzdělávání učitelů od roku 1970 a shrnuje informace o organizaci a obsahuji jejich přípravy, o typech kvalifikací a specializací a o formách přechodu do zaměstnání (závěrečná kvalifikační fáze a/nebo podpora začínajících, již kvalifikovaných učitelů). Jde o první zprávu o učiteli ve všeobecném nižším sekundárním vzdělávání v Evropě z řady Key Topics (Klíčová témata). V rámci rozsáhlé srovnávací studie byla dále zpracována tato témata Pracovní podmínky a platy (Zpráva III – 2003), Nabídka a poptávka (Zpráva II – 2004), Atraktivita učitelského povolání v 21. století (Zpráva IV – 2005) a jako dodatek v roce 2005 zpráva Reformy pedagogické profese: historický přehled (1975–2002).

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop | Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

Key Competencies. A developing concept in general compulsory education (2002)

Klíčové kompetence. Vznikající pojem ve všeobecném povinném vzdělávání

V publikaci jsou uvedeny výsledky průzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jak je definován pojem klíčové způsobilosti v jednotlivých zemích EU, jak se osvojování těchto způsobilostí odráží v učebních osnovách a jak jsou způsobilosti vyhodnocovány. Průzkum byl organizován Evropskou komisí s přihlédnutím ke skutečnosti, že řada zemí pracuje na této problematice v souvislosti s tvorbou učebních dokumentů, a k existenci dokumentu The concrete future objectives of education and training systems přijatého Radou pro vzdělávání Evropské komise v r. 2001 pro příštích 10 let.

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop | Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

European Glossary on Education, Volume 4: Management, monitoring and support staff (2002)

Evropský glosář o vzdělávání. Díl 4. Řídící, inspekční a podpůrní pracovníci

Glosář přináší přehled národních termínů sežazených jak abecedně, tak podle jednotlivých evropských zemí. Kromě tohoto svazku byly vydány čtyři další svazky glosáře: Pedagogičtí pracovníci (Díl 3 – 2001), Zkoušky, kvalifikace a tituly (Díl 1 – aktualizováno 2004), Vzdělávací instituce (Díl 2 – aktualizováno 2005) a Rozhodovací, poradní, řídicí a inspekční orgány v terciárním vzdělávání (2007).

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop

 

European Glossary on Education, Volume 3: Teaching staff (2001)

Evropský glosář o vzdělávání. Díl 3. Pedagogičtí pracovníci

Glosář obsahuje v první části abecední seznam termínů používaných v evropských zemích pro učitele různých na vzdělávacích úrovních, ve druhé pak přehledné tabulky pro jednotlivé země. Kromě tohoto svazku byly vydány čtyři další svazky glosáře: Řídící, inspekční a podpůrní pracovníci (Díl 4 – 2002), Zkoušky, kvalifikace a tituly (Díl 1 – aktualizováno 2004), Vzdělávací instituce (Díl 2 – aktualizováno 2005) a Rozhodovací, poradní, řídicí a inspekční orgány v terciárním vzdělávání (2007).

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop

 

Financing and Management of Resources in Compulsory Education (2001)

Financování a hospodaření v povinném vzdělávání. Trendy v jednotlivých zemích: trends in national policies

Druhý svazek z řady Key Topics in Education in Europe (Klíčová témata vzdělávání v Evropě).

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop | Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

Eurydice, the information network on education in Europe: 20 years promoting better understanding of education systems (2000)

Eurydice – informační síť o vzdělávání: 20 let podpory lepšího porozumění vzdělávacím systémům

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop

 

Private education in the European Union: Organisation, administration and the public authorities' role (2000)

Soukromé vzdělávání v Evropské unii: Organizace, správa a úloha veřejných orgánů

Různé jazykové verze - ke stažení v EU bookshop | Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop 

 

Financial support for students in higher education in Europe: Trends and debates (1999)

Finanční pomoc vysokoškolským studentům v Evropě: Trendy a diskuse

První svazek z řady Key Topics in Education in Europe (Klíčová témata vzdělávání v Evropě).

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop