Reformy a systémy vzdělávání / Eurydice

Eurydice

Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě.

Překlady Eurydice

Vybrané publikace Eurydice překládáme do češtiny. Stejně jako originály jsou i české překlady zdarma dostupné všem zájemcům. Tematické studie v originálním znění jsou k dispozici v sekci Studie Eurydice. Na webových stránkách EU Bookshop lze nalézt i překlady do dalších jazyků.  

 

Výuka regionálních nebo menšinových jazyků v evropských zemích

The Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in Europe_vignette_EN.pngPřeklad studie: The Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in Europe

U příležitosti Druhého evropského summitu o vzdělávání přinesla Eurydice krátké srovnání výuky regionálních či menšinových jazyků v evropských zemích The Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in Europe. Zpráva představuje i příklady současného politického úsilí o podporu výuky regionálních nebo menšinových jazyků na školách. Konkrétněji představuje příklady národních politik a opatření, jakož i některé projekty financované EU, které mají výuku těchto jazyků podpořit.

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

 

Začleňování žadatelů o azyl a uprchlíků do vysokoškolského vzdělávání

MigrantsinHE_Vignette.jpg

Překlad studie: Integrating Asylum Seekers and Refugees into Higher Education in Europe: National Policies and Measures

Jakou roli sehrávají vysoké školy v migrační krizi? Do jaké míry jsou evropské systémy vysokoškolského vzdělávání schopny reagovat na potřeby žadatelů o azyl a uprchlíků? Odpovědi na tyto otázky naleznete v nejnovější publikaci Eurydice, zvláště pak v její druhé části, která nabízí přehled opatření a strategií ve 35 evropských zemích.

  

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

Integrace žáků-migrantů do škol v Evropě: Přístupy a opatření

Integrace zaku-migrantu.PNGPřeklad studie: Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures

Zpráva přináší přehled o tom, jak nejvyšších orgány zodpovědné v evropských zemích za vzdělávání podporují integraci žáků-migrantů do základních a středních škol. Informace se týkají 42 vzdělávacích systémů 38 zemí (28 členských států EU, Bosna a Hercegovina, Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko, Černá Hora, Norsko, Srbsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Turecko). Referenčním rokem je školní rok 2017/18.

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

Shrnutí Eurydice: Modernizace vysokoškolského vzdělávání v Evropě

Brief_Academic_Staff_cover-1.jpgPřeklad publikace Eurydice Brief: Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017

Zpráva, která navazuje na studii Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff - 2017 z června 2017, nabízí některá z hlavních zjištění vyplývající z uvedené studie, včetně plánování v oblasti lidských zdrojů, profesní dráhy akademických pracovníků, pracovních podmínek a výuky. Závěrem zdůrazňuje tři klíčová témata pro tvorbu politiky:

  • vyrovnávání podmínek pro akademickou kariéru,
  • vyvážení institucionální autonomie vysokých škol a vládního dohledu nad touto oblastí,
  • zlepšení úrovně shromažďování informací o akademických pracovnících.


Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

Shrnutí Eurydice: Výchova k občanství ve školách v Evropě

Cover Brief Citizenship.png

Překlad publikace Eurydice Brief: Citizenship Education at School in Europe 2017

Zpráva, která předkládá některé z hlavních poznatků studie Citizenship Education at School in Europe 2017, poukazuje na rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, týkající se nařízení a doporučení, která mohou ovlivňovat výuku tohoto předmětu na školách.

 

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

Highlights v češtině - ke stažení v EU bookshop

 

Profese učitele v Evropě

Učitelská profese_Highlights_Cover.PNGPřeklad highlights Teaching careers in Europe.

Stručné shrnutí studie týkající se přístupu k učitelské profesi v základním a středním všeobecném vzdělávání. Mezi hlavní témata studie patří demografické prognózy nabídky a poptávky učitelských pozic, vstup do učitelské profese, mobilita učitelů, další vzdělávání pedagogických pracovníků, kariérní systém a hodnocení učitelů.

Highlights v češtině - ke stažení v EU Bookshop

 

Struktury vzdělávacích systémů v Evropě 2016/17: diagramy

Cover Structures.jpgPřeklad publikace The structure of the European education systems 2016/17: Schematic Diagrams.

Tato zpráva poskytuje informace o strukturách hlavního proudu vzdělávání v evropských zemích od preprimární po terciární úroveň vzdělávání ve školním a akademickém roce 2016/17. Zahrnuje národní diagramy, návod ke čtení diagramů a znázorňuje hlavní organizační modely preprimárního a povinného vzdělávání. K dispozici jsou informace o 43 evropských vzdělávacích systémech ze 38 zemí, které se účastní programu EU Erasmus+.

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

Modernizace vysokoškolského vzdělávání v Evropě: akademičtí pracovníci – 2017

Academic Staff - Cover.jpgPřeklad highlights Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff - 2017

Jedná se o stručné shrnutí studie zkoumající současnou realitu akademických pracovníků v měnícím se prostoru vysokoškolského vzdělávání.

Zpráva se zaměřuje na kvalifikační požadavky na akademické pracovníky, proces přijímání, zaměstnávání akademických pracovníků a pracovní podmínky v akademické sféře, dopad externího zajišťování kvality a strategie pro internacionalizaci na centrální úrovni. Zahrnuje také diagramy popisující klíčové charakteristiky jednotlivých skupin akademických pracovníků v konkrétních zemích.

 Highlights v češtině - ke stažení v EU Bookshop

 

Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě – vydání 2017

Cover_KD_Languages2.jpgPřeklad highlights Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2017 Edition

Tato studie zahrnuje všechny hlavní aspekty výuky cizích jazyků a sleduje nejvýznamnější trendy v Evropě, přičemž kombinuje statistická data s dalšími informacemi o politice a právních úpravách v oblasti vzdělávání v evropských zemích. Mezi hlavní zjištění patří například fakt, že se evropští žáci začínají učit svůj první cizí jazyk ve stále nižším věku a vzrůstá i počet žáků, kteří se učí dva cizí jazyky. Ve většině zemí také fungují opatření na podporu nově příchozích dětí-migrantů, které si potřebují osvojit jazyk hostitelské země.

Highlights v češtině - ke stažení v EU Bookshop

Článek Výuka jazyků v evropských školách

Shrnutí Eurydice: Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě - český překlad Eurydice Brief: Key Data on Teaching Languages at School in Europe. Pět klíčových témat shrnujících hlavních zjištění zprávy Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2017 Edition, včetně nedávných výzkumných prací a politických dokumentů EU.

  

Srovnání ukazatelů studijní mobility

PřeklMobility_Cover.jpgad highlights Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report

Zpráva o podmínkách pro mobilitu na úrovni vysokoškolského vzdělávání obsahuje ukazatele z šesti oblastí: informace a poradenství, jazyková příprava, přenositelnost grantů a půjček, podpora poskytovaná studentům ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, uznávání výsledků vzdělávání a uznávání kvalifikací. Účelem zprávy je poskytnout rámec pro sledování pokroku dosaženého evropskými zeměmi v oblasti podpory a odstraňování překážek mobility ve vzdělávání. Referenčním obdobím je školní rok 2015/16.

Highlights v češtině - ke stažení v EU Bookshop

 

Výchova k podnikavosti ve školách v Evropě

Enrepreneurship_velke.jpgPřeklad highlights Entrepreneurship Education at School in Europe

Jedná se o stručné shrnutí publikace zaměřené na výchovu k podnikavosti v evropských školách.

V souvislosti s relativně vysokou nezaměstnaností mladých lidí v některých zemích a současnými rychlými socioekonomickými změnami se stále více ukazuje význam výchovy k podnikavosti jakožto jedné z klíčových dovedností v rámci školního vzdělávání. Publikace navazuje na předchozí studii z roku 2012 a přináší detailní informace týkající se strategických dokumentů, kurikula, vzdělávacích výstupů, ale i financování či vzdělávání učitelů, a to ve 33 evropských zemích. Referenčním obdobím je školní rok 2014/15. Zpráva se zaměřuje na základní, střední všeobecné i střední odborné vzdělávání.

Highlights v češtině - ke stažení v EU Bookshop

 

Zajišťování kvality ve vzdělávání: Politika a přístupy v oblasti evaluace škol v Evropě

178EN.jpgPřeklad studie Assuring Quality in Education: Policies and Approaches to School Evaluation in Europe

Studie přináší nová zjištění a podněty, které mohou být inspirací pro další evropské státy při řešení otázky evaluace škol. Zabývá externí i interní evaluací škol, popisuje situaci nejen ve všech členských státech Evropské Unie, ale také na Islandu, v Norsku, Bývalém státě Jugoslávie Makedonii a Turecku. Jejím cílem je popsat aktuální situaci evaluace škol v jednotlivých zemích a porovnat rozličné přístupy, které by mohly vést ke zlepšení kvality fungování škol. Referenčním rokem pro studii je rok 2013/14.

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

Highlights v češtině - ke stažení v EU bookshop

 

Jazyky v sekundárním vzdělávání: přehled celostátních testů v Evropě 2014/15

Testing languages_velke.jpgPřeklad studie Languages in Secondary Education: An Overview of National Tests in Europe – 2014/15

Studie poskytuje srovnávací přehled o národních testech v evropských zemích, které ověřují jazykové kompetence žáků v sekundárním vzdělávání (ISCED 2 i 3). Předmětem analýzy jsou témata jako zvyšování významu národního testování jazyků, cíle testů, testované dovednosti, stejně tak jako prostředky vytvořené jednotlivými zeměmi za účelem zajištění důsledného a spolehlivého hodnoticího postupu. Zabývá se také vlivem Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR) na národní testování. Zpráva zahrnuje informace z 28 členských států Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Turecka, Černé hory a Srbska. Referenčním rokem je školní rok 2014/2015.

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

Profese učitele v Evropě: praxe, názory a přístupy

TeachingProfession_mala.jpgPřeklad publikace The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies z roku 2015.

Studie přináší informace o profesi učitele, se zvláštním zaměřením na přechod ze vzdělávání k učitelské profesi, další vzdělávání, mezinárodní mobilitu, pracovní podmínky a demografické údaje o učitelích.

Vychází z dat Eurydice a Eurostatu/UOE a kvalitativních i kvantitativních údajů šetření TALIS 2013. Referenčním rokem pro studii je školní rok 2013/14.

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

Highlights v češtině - ke stažení v EU bookshop 

 

Klíčové údaje o vzdělávání a péči v raném dětství v Evropě 2014

Key_Data_on_Early_Childhood_Education_and_Care.jpgPřeklad publikace Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2014 Edition.

Studie vychází ze statistických dat Eurostatu a z porovnání národních předpisů a opatření zaměřených na vzdělávání a péči určené dětem v nejmladším a předškolním věku ve 32 evropských zemích. Tyto informace jsou doplněny výsledky některých mezinárodních šetření. Zahrnuta jsou témata jako řízení, zajišťování kvality, odborná způsobilost pracovníků, systematická podpora znevýhodněných dětí či dostupnost vzdělávání a péče (výše poplatků, rozsah bezplatného vzdělávání a péče, povinné předškolní vzdělávání apod.). Součástí zprávy jsou i stručné popisy systémů vzdělávání a péče v raném dětství v jednotlivých zemích.

Publikace - ke stažení v EU bookshop

Highlights v češtině - ke stažení v EU bookshop

 

Vzdělávání a odborná příprava dospělých v Evropě: rozšiřování přístupu ke vzdělávání

Adults.pngPřeklad highlights  Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities. 

Jedná se o stručné shrnutí publikace Vzdělávání a odborná příprava dospělých v Evropě: rozšiřování přístupu ke vzdělávání (Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities) z roku 2014. 

Publikace přibližuje politiky jednotlivých evropských zemí a nejrůznější opatření, která jsou zaváděna na podporu vzdělávání málo nebo nedostatečně kvalifikovaných dospělých.

 Highlights v češtině - ke stažení v EU bookshop

 

Řešení předčasných odchodů ze vzdělávání a odborné přípravy v Evropě

ELET male.jpg

Překlad highlights Tackling Early Leaving from Education and Training in Europe: Strategies, Policies and Measures.

Jedná se o shrnutí stejnojmenné publikace z roku 2014.

Věděli jste, že Česká republika patří mezi ty evropské země, které mají nejnižší míru předčasných odchodů ze vzdělávání? Takovéto informace i hlubší seznámení s tématem předčasných odchodů ze vzdělávání Vám poskytne tato studie.

Highlights v češtině - ke stažení v EU Bookshop

 

Modernizace vysokoškolského vzdělávání v Evropě: přístup, studijní úspěšnost a zaměstnatelnost

Modernisation_of_Higher_Education_in_Europe.jpgPřeklad highlights Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability.

Jedná se o stručné shrnutí stejnojmenné publikace z roku 2014.

Publikace popisuje současná opatření zaměřená na zlepšování přístupu k vysokoškolskému vzdělávání, snižování míry předčasného ukončování studia a zlepšování zaměstnatelnosti absolventů.

Highlights v češtině - ke stažení v EU bookshop

 

Financování škol v Evropě: mechanismy, metody a kritéria financování z veřejných prostředků

Financing_Schools_in_Europe.jpgPřeklad highlights Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding.

Jedná se o stručné shrnutí stejnojmenné publikace z roku 2014.

Publikace je věnována financování primárního a všeobecného sekundárního vzdělávání. Měla by přispět k pochopení struktury finančních systémů v oblasti vzdělávání a poskytnout námět k diskusi o efektivním a spravedlivém přidělování finančních prostředků. Zkoumá, které státní orgány se zúčastňují distribuce finančních prostředků školám a jaké jsou metody a kritéria při určování jejich výše.

Highlights v češtině - ke stažení v EU bookshop

 

Tělesná výchova a sport v evropských školách

150EN.jpgPřeklad publikace Physical Education and Sport at School in Europe z roku 2013.

Studie informuje o klíčových otázkách a společných cílech v oblasti tělesné výchovy a sportu ve 30 evropských zemích. Publikace obsahuje údaje na úrovni primárního a nižšího sekundárního vzdělávání a umožňuje vhled do témat jako národní strategie a významné iniciativy, postavení tělesné výchovy v národních vzdělávacích programech a řídicích dokumentech, doporučený rozsah výuky za školní rok, hodnocení žáků, vzdělávání učitelů, mimoškolní aktivity a plánované reformy. Mezi pozitivní vývojové ukazatele patří například skutečnost, že tělesná výchova je ve všech zkoumaných zemích povinným předmětem. Zásadní rozdíl mezi jednotlivými zeměmi je však v hodinových dotacích. Ve srovnání s ostatními předměty je tělesná výchova také vnímána jako méně důležitý předmět.

Publikace je výsledkem hloubkové analýzy primárních dat poskytnutých národními odděleními Eurydice a je prvním pokusem Evropské komise o zmapování stavu a role tělesné výchovy ve školách napříč evropskými zeměmi. Referenčním rokem studie je školní rok 2011/12.

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

Highlights v češtině - ke stažení v EU bookshop

 

Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání v roce 2012: zpráva o implementaci Boloňského procesu

The_European_Higher_Education_Area_in_2012.jpgPřeklad publikace The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report z roku 2012.

Studie popisuje stav implementace Boloňského procesu ve zúčastněných zemích v roce 2012, na základě údajů shromážděných v roce 2011. Na jejím vzniku se podílely Řídicí skupina Boloňského procesu (BFUG), Eurostat, Eurostudent a Eurydice.

Studie obsahuje jak statistické údaje, tak do kontextu zasazené kvalitativní informace a zabývá se všemi hlavními aspekty reforem vysokého školství, jejichž cílem je dobře fungující Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání. Zahrnuta je široká škála témat: struktury a nástroje Boloňského procesu, kvalifikace, sociální dimenze ve vysokoškolském vzdělávání, finanční aspekty, zajišťování kvality, efektivní výsledky vzdělávání a zaměstnatelnost absolventů, celoživotní učení, otázky mobility apod. 

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

Highlights v češtině

 

Klíčové údaje o výuce cizích jazyků ve školách v Evropě 2012

Key_Data_on_Teaching_Languages_at_School_in_Europe_2012.jpgPřeklad studie Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012.

Publikace poskytuje úplný přehled o stávajících systémech výuky jazyků ve 32 evropských zemích. Zpráva propojuje statistické údaje s kvalitativními informacemi s cílem popsat širší souvislosti a organizaci výuky cizích jazyků, úrovně zapojení žáků i přípravné a další vzdělávání učitelů cizích jazyků. Kromě stručného popisu současné situace publikace uvádí několik časových řad, které jsou při sledování trendů ve výuce jazyků v posledních letech a desetiletích obzvlášť užitečné.

Publikace obsahuje ukazatele vytvořené na základě údajů z několika různých zdrojů: Eurydice, Eurostat, Evropský průzkum jazykových znalostí ESLC a mezinárodní výzkum OECD PISA. Referenční roky a rozsah informací o jednotlivých zemích závisí na zdroji dat.

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

Highlights v češtině -ke stažení v EU bookshop

 

Klíčové údaje o učení a inovacích prostřednictvím IKT ve školách v Evropě 2011

Key_Data_on_Learning_and_Innovation_through_ICT.jpg

Překlad publikace Key Data on Learning and Innovation through ICT at School in Europe 2011.

Studie je zaměřena na další vývoj v používání IKT ve vzdělávání a na změny, jež se projevily v národních politikách i v praktickém použití IKT ve výukových metodách, v obsahu vzdělávání a při evaluaci. Byly sledovány klíčové kompetence stanovené EU i prosazování kompetencí průřezových a role IKT v tomto procesu. Publikace představuje i metody, jež zkoumané země používají ke školení a podpoře učitelů při využívání IKT.

Studie navazuje na předchozí publikaci Eurydice o informačních a komunikačních technologiích ve školách v Evropě. Nabízí řadu ukazatelů a užitečných poznatků, které mohou posloužit k posílení významu IKT při prosazování změn v procesu vzdělávání a k podpoře rozvoje kreativity studentů a jejich kompetencí při používání výpočetní techniky. Poslední bod patří mezi priority Politiky EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 2020 („Education and Training 2020“ strategy).

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

Highlights v češtině -ke stažení v EU bookshop

 

Přírodovědné vzdělávání v Evropě: politiky jednotlivých zemí, praxe a výzkum

Science_Education_in_Europe.jpgPřeklad publikace Science Education in Europe: National Policies, Practices and Research z roku 2011.

Studie se zabývá organizací výuky přírodních věd v Evropě a podává přehled o stávajících politikách a strategiích, jejichž cílem je zlepšovat a pomáhat rozvoji výuky přírodních věd i učení se těmto vědám. Zaměřuje se též na opatření, která jsou učitelům a školám k dispozici k podpoře motivace žáků i jejich zájmu o přírodní vědy. Studie zahrnuje i přehled literatury o výuce přírodních věd, hlavní závěry z mezinárodních výzkumů PISA a TIMSS i z pilotního šetření Eurydice (SITEP) o obsahu programů pro počáteční vzdělávání učitelů. Studie zahrnuje 31 zemí (všechny členské země EU a dále Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko), referenčním rokem je školní rok 2010/11.

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop


 

Matematické vzdělávání v Evropě: společná úskalí a politiky jednotlivých zemí

Mathematics_Education_in_Europe.jpgPřeklad studie Mathematics Education in Europe: Common Challenges and National Policies z roku 2011.

Kompetence v matematice jsou nedílnou součástí mnoha oborů, profesí i oblastí života. Studie Eurydice ukazuje zásadní prvky politik a postupů, které formují výuku matematiky v evropských vzdělávacích systémech. Zaměřuje se přitom na kurikulární reformy v oblasti matematiky, metody učení a hodnocení, ale i vzdělávání učitelů. Zpráva se zabývá také tím, jak se jednotlivé země vypořádávají s nedostatečným prospěchem žáků v matematice a jak zvyšují jejich motivaci k učení se tohoto předmětu. Informace jsou založeny na rozsáhlém přehledu literatury o výuce matematiky, hlavních závěrech z mezinárodních výzkumů PISA a TIMSS a zahrnuty jsou i výsledky pilotního šetření Eurydice (SITEP) o obsahu programů pro počáteční vzdělávání učitelů. Studie zahrnuje 31 zemí (všechny členské země EU, a dále Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko), referenčním rokem je školní rok 2010/11.

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

Highlights v češtině -ke stažení v EU bookshop


 

Výuka čtení v Evropě: kontext, strategie a praxe

teaching reading in europe.jpg

Překlad zprávy Teaching Reading in Europe: Contexts, Policies and Practices z roku 2011.

Publikace předkládá komplexní pohled na oblast čtenářské gramotnosti a zaměřuje se na některé klíčové faktory při získávání čtenářských dovedností u dětí ve věku 3–15 let. Publikace se zabývá čtyřmi základními tématy: pedagogické přístupy, řešení poruch čtení, vzdělávání učitelů a podpora čtení mimo školu. V souvislosti s každým z těchto aspektů se ve studii zkoumají poslední vědecké výsledky mezinárodních průzkumů a důkladně analyzují vnitrostátní politiky, programy a osvědčené postupy.

 

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

Highlights v češtině -ke stažení v EU bookshop

 

Formální vzdělávání dospělých: Koncepce a praxe v Evropě

Adults_in_Formal_Education.jpgPřeklad studie Adults in Formal Education: Policies and Practices in Europe z roku 2011.

Publikace byla vydána v rámci „Akčního plánu pro vzdělávání dospělých“ (Action Plan on Adult Learning 2007–2010), který podporuje Evropská komise. Studie se zabývá vzděláváním a odbornou přípravou dospělých v evropských zemích, a to zejména z následujících hledisek: V prvé řadě mapuje nabídku vzdělávacích příležitostí pro dospělé a možnosti zvýšit si kvalifikaci či vzdělání v jednotlivých evropských zemích. Publikace se dále zaměřuje na různé formy podpory, strategie a stimuly, včetně finančních, cílené ze strany centrálních institucí na zvyšování účasti dospělé populace v dalším vzdělávání. Prostor je věnován rovněž uplatňování flexibilních přístupů ve využívání vzdělávacích příležitostí, které významně usnadňují (opětovné) zapojení dospělých do vzdělávacího procesu.

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

Highlights v češtině - ke stažení v EU bookshop

 

Opakování ročníků v povinném vzdělávání v Evropě: předpisy a statistické údaje

Grade_Retention_during_Compulsory_Education_in_Europe.jpgPřeklad publikace Grade Retention during Compulsory Education in Europe: Regulations and Statistics z roku 2011.

Studie byla zpracována evropskou sítí Eurydice pro Evropskou komisi. Je součástí déletrvajícího boje proti školní neúspěšnosti a snahy zabránit předčasným odchodům ze škol. Tato dlouhodobá priorita národních vzdělávacích politik se nyní stává prioritou i politiky evropské. Publikace zahrnuje 31 zemí (všechny členské země EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko). Studie porovnává způsoby, jimiž se ve školách v Evropě reguluje opakování školního ročníku. Poukazuje na to, že praxe je v jednotlivých zemích značně odlišná a závisí spíše na kultuře vzdělávání a na posouzení učitele než na výsledcích žáka.

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

Highlights v češtině - ke stažení v EU bookshop

 

Genderové rozdíly ve výsledcích vzdělávání. Opatření a současná situace v Evropě

Překlad publikace Gender Differences in Educational Outcomes: Study on the Measures Taken and the Current Situation in Europe z roku 2010.

Tato studie zkoumá, do jaké míry a jakým způsobem se evropské země zabývají otázkou nerovnosti dívek a chlapců ve vzdělávání. Genderové rozdíly přetrvávají jak ve výsledcích vzdělávání, tak i ve výběru studijních oborů. Studie se proto snaží zmapovat postupy a strategie, které mají v evropských zemích vést k řešení genderové nerovnosti ve vzdělávacích systémech. Studie je příspěvkem sítě Eurydice k diskusi o rovnosti pohlaví ve vzdělávání, která proběhla v rámci švédského předsednictví Radě Evropské unie v druhé polovině roku 2009. Referenčním rokem je školní rok 2008/09.

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

Vzdělávání a péče v raném dětství v Evropě: překonávání sociálních a kulturních nerovností

Překlad  publikace Early Childhood Education and Care in Europe: Tackling Social and Cultural Inequalities z roku 2009.

Studie je součástí aktivit navazujících na Sdělení Evropské komise Účinnost a spravedlnost v evropských systémech vzdělávání a odborné přípravy z roku 2006, které výslovně označuje preprimární vzdělávání jako efektivní prostředek představující základ pro další učení, prevenci předčasného ukončování školní docházky a zvyšování celkové úrovně dovedností. Tato studie zkoumá dostupné mezinárodní údaje a informace o národních politikách v oblasti vzdělávání a péče v raném dětství ve 30 evropských zemích a sleduje, jak jsou preprimární vzdělávání a raná péče v Evropě organizovány, jaké jsou výhody jednotlivých systémů a co je potřeba k tomu, aby vzdělávání a péče o nejmenší děti byly co neúčinnější. Referenčním rokem je školní rok 2006/07, informace z databáze Eurostat se vztahují převážně ke školnímu roku 2005/06.

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků

Překlda publikace National Testing of Pupils in Europe: Objectives, Organisation and Use of Results z roku 2009.

Cílem této studie je poskytnout komplexní přehled o vývoji, cílech a organizaci celostátních testů v evropských zemích a přispět k pochopení toho, jak se výsledky testů využívají pro kariéru jednotlivých žáků, na úrovni škol i na úrovni celostátní. Referenčním rokem je školní rok 2008/09, informace se vztahují k úrovním ISCED 1 a 2. Studie obsahuje tři hlavní části (Hodnocení žáků v Evropě – kontext a zavádění celostátního testování; Cíle a organizace celostátního testování; Využití a dopad výsledků testů), dále shrnutí hlavních poznatků a přílohu s přehledem situace v jednotlivých zemích v tabulkové formě.

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

Integrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě: opatření na podporu komunikace s rodinami přistěhovalců a výuky mateřského jazyka dětí přistěhovalců

Překlad publikace Integrating Immigrant Children into Schools in Europe: Measures to foster communication with immigrant families and heritage language teaching for immigrant children z roku 2009.

U příležitosti přípravy Zelené knihy a pro podporu Evropského roku mezikulturního dialogu 2008 připravila síť Eurydice aktualizaci publikace z roku 2004, konkrétně témat: spolupráce mezi školou a rodinou přistěhovalců, výuka mateřského jazyka přistěhovalců, národní politika vzhledem ke kulturní a jazykové diverzitě ve vzdělávacích systémech. Informace dodané národními odděleními sítě Eurydice jsou doplněny o údaje z Eurostatu a mezinárodních výzkumů PISA a PIRLS 2006. Referenčním rokem je rok 2007/08.

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě

Překlad publikace TESE – thesaurus for education systems in Europe z roku 2009.

Jde o aktualizovanou verzi TESE z roku 2006. Tento tezaurus je tematicky zaměřen na organizaci a řízení školských systémů a na vzdělávací politiku a navazuje na Evropský pedagogický tezaurus. V zájmu jednotnosti a propojenosti selekčních jazyků na evropské úrovni EURYDICE spolupracovala s CEDEFOPem, který garantuje terminologii v oblasti odborného vzdělávání (European Training Thesaurus), a s European School Net, který se věnuje terminologii v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií ve škole (Learning Resource Exchange Thesaurus). V úvahu byly brány též tezaury ERIC Thesaurus a UNESCO/IBE Thesaurus. Tezaurus obsahuje 17 mikrotezaurů se 1378 deskriptory.

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě

Překlad publikace Key Data on Teaching Languages at School in Europe z roku 2008.

Tato studie podává komplexní pohled na stav výuky cizích jazyků od primárního po všeobecné sekundární vzdělávání v jednatřiceti zemích zahrnutých do Programu celoživotního učení. Studie obsahuje 44 ukazatelů, z nichž je zřejmý vzrůstající trend podpory výuky cizích jazyků v rámci povinné školní docházky i v raném věku. Kombinuje údaje získané z Eurydice, Eurostatu a ze šetření PISA 2006. Informace se vztahují ke školnímu roku 2006/07. Text je rozčleněn do pěti hlavních kapitol: A Širší souvislosti, B Organizace výuky, C Účast na výuce, D Učitelé, E Procesy výuky.

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

Autonomie a odpovědnost učitelů v Evropě

Překlad publikace Levels of autonomy and responsibilities of teachers in Europe z roku 2008.

Tato studie zkoumá autonomii škol a učitelů na primární a nižší sekundární úrovni ve 30 evropských zemích. Doplňuje tak studii o autonomii škol při řízení lidských a finančních zdrojů, vydanév roce 2007. Z analyzovaných otázek jsou na prvním místě příčiny a dopady reforem, jež se realizovaly v uplynulých 20 letech, a autonomie učitelů vzhledem k základním učebním dokumentům, vyučovacím metodám a hodnocení žáků. Pozornost je věnována definici pracovní doby a úkolů učitelů, organizaci dalšího vzdělávání učitelů a způsobům, jimiž učitelé přispívají k reformám a pedagogickým inovacím. Tato studie rovněž pojednává o metodách hodnocení učitelů.

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

Správa a řízení vysokého školství v Evropě. Principy, struktury, financování a akademičtí pracovníci

Překlad publikace Higher Education Governance in Europe. Policies, structures, funding and academic staff z roku 2008.

Jaké jsou zásadní priority a strategické záměry pro vysoké školství, které se týkají financování a akademických pracovníků? Jaké jsou interní a externí struktury, které slouží k řízení vysokoškolských institucí? Jaké jsou mechanismy přidělování veřejných financí vysokým školám a kontrolní systémy, které sledují využívání těchto finančních prostředků? Jakou míru autonomie mají vysokoškolské instituce při získávání a využívání finančních prostředků ze soukromých zdrojů? Jaké existují způsoby podpory vysokoškolských institucí při vyhledávání těchto prostředků? Jakou míru autonomie mají instituce při přijímání pedagogických pracovníků, definování jejich pracovních náplní a určování jejich platů? Dokument poskytuje odpovědi na výše uvedené otázky na základě informace od 30 evropských zemí. Publikace je zaměřena zejména na veřejné či státem podporované vysokoškolské instituce, ale poskytuje některé informace i o nezávislých soukromých vysokoškolských institucích.

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

Autonomie škol v Evropě

Překlad publikace School Autonomy in Europe. Policies and Measures z roku 2007.

Tato studie podává přehled o současném stavu autonomie škol na úrovni primárního a nižšího sekundárního vzdělávání ve 30 evropských zemích. Zaměřuje se na míru autonomie vzhledem k hospodaření s financemi (veřejné a soukromé zdroje) a personálnímu řízení (ředitelé škol, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci). Informuje rovněž o řízení školy a o systémech hodnocení (odpovědnosti), které mohou být zaváděny v souvislosti s autonomií. Studie poskytuje také přehled reforem spojených s autonomií škol, které se uskutečnily v posledních více jak 20 letech.

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

Zvláštní pedagogická opatření ve prospěch rozvoje všech forem nadání na školách v Evropě

Překlad publikace Specific educational measures to promote all forms of giftedness at school in Europe z roku 2007.

Publikace podává přehled o vzdělávací politice a hlavních opatřeních v péči o nadané děti na primární a sekundární úrovni vzdělávání ve 30 evropských zemích. Obsahuje definice zavedené v jednotlivých zemích a kritéria, která se používají pro určení, zda dítě je zvláště nadané. Kromě zvláštních opatření pro vzdělávání talentovaných dětí popisuje také přípravu učitelů pro práci s těmito dětmi. Tato publikace byla připravena jako pracovní materiál pro neformální setkání ministrů školství, které se konalo 16. a 17. března 2006 v rámci rakouského předsednictví Rady Evropské unie. Informace se vztahují ke školnímu roku 2005/2006.

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

Klíčové údaje o vysokém školství v Evropě 2007

Překlad publikace Key Data on Higher Education in Europe – edition 2007.

Tato publikace kombinuje kvalitativní ukazatele, které připravila Eurydice, s kvantitativními údaji, jejichž dodavatelem byl Eurostat. Obsahuje 70 ukazatelů, které porovnávají situaci ve vysokém školství ve 31 evropských zemích. Informace ze zdrojů EURYDICE se vztahují k roku 2005/06. Referenčním rokem pro údaje Eurostatu (data UOE a data Výběrového šetření pracovních sil – Labour Force Survey) je rok 2003 nebo 2003/04. Statistické údaje jsou zařazeny především v kapitolách Účast v terciárním vzdělávání, Zdroje: část o výdajích a část o akademických pracovnících, Mezinárodní mobilita: část o studentech v zahraničí a Absolventi. Eurydice zpracovala ukazatele týkající se studijních míst na vysokých školách, akademického roku, školného a dalších poplatků studentů na své vzdělávání, finanční podpory ve formě stipendií a půjček, ve formě ubytování a ve formě rodinných příspěvků a podpory pro mobilitu. Součástí jsou schémata finančních toků týkajících se poplatků studentů a finanční podpory studentům a rodinám.

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

Zajištění kvality vzdělávání učitelů v Evropě

Překlad publikace Quality Assurance in Teacher Education in Europe z roku 2006.

Publikace podává přehled o procesech hodnocení kvality institucí nebo programů, jež poskytují přípravné a další vzdělávání učitelů pro primární a všeobecné sekundární vzdělávání. Zachycuje situaci v akademickém roce 2005/2006 ve 30 evropských zemích.

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

Výuka přírodovědných předmětů na školách v Evropě

Překlad publikace Science Teaching in Schools in Europe. Policies and Research z roku 2006.

Publikace podává přehled o předpisech pro výuku přírodovědných předmětů (s důrazem na fyziku a biologii) na primární a všeobecné sekundární úrovni vzdělávání. Pozornost je věnována vzdělávání učitelů, vzdělávacím programům a hodnocení žáků. Závěrečná kapitola Výzkum přírodovědného vzdělávání a příprava přírodovědných předmětů byla zpracována ve spolupráci s experty (Edgar Jenkins – Anglie, Martine Méheut – Francie), doplňuje ji podrobná bibliografie k tématu.

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

Překlady starších publikací naleznete v Archivu.