Reformy a systémy vzdělávání / Eurydice

Eurydice

Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě.

Školství v ČR

ObsazekEvropaCR.jpgV této rubrice naleznete popis vzdělávacího systému ČR, jeho schematické vyobrazení a další informace o českém školství.

 

Podrobné schéma vzdělávací soustavy České republiky (ČJ/AJ)

CZ_Schema_2018_19_nahled.PNG

Podrobné schéma celého vzdělávacího systému ČR platné ke školnímu/akademickému roku 2018/2019 (pro řádné vytištění je nutné pdf soubor nejprve stáhnout).

Schéma obsahuje názvy vzdělávacích institucí/programů, délku studia, zařazení na úroveň ISCED 2011 a EQF i vstupní požadavky a závěrečné certifikáty. Znázorněna je také prostupnost mezi jednotlivými vzdělávacími stupni.

Veškerá terminologie je ve schématu uvedena jak v češtině, tak v angličtině. Uvedené anglické termíny vzešly z jednání pracovní skupiny MŠMT, DZS, NÚV a NVF a jsou terminologií doporučenou pro překlady.

Více ke klasifikaci vzdělání (CZ-ISCED 2011) viz web ČSÚ

Informace o EQF viz web NÚV.

 

Malé schéma vzdělávací soustavy České republiky (ČJ/AJ)

Přehledné schéma vzdělávací soustavy ČR (platné pro školní rok 2018/19). Legendu a diagramy vzdělávacích systémů dalších evropských zemí platné pro školní rok 2018/19 naleznete v publikaci The Structure of the European Education Systems 2018/19: Schematic Diagrams.

 

CZ_Schema_male_2018_19_na webu.PNG

 CZ_Schéma malé 2017_18_legenda.PNG

The education system of the Czech Republic (brožura – AJ)

EducationSystemCR.jpgNa webových stránkách Study in the Czech Republic je ke stažení stručný přehled českého vzdělávacího systému v angličtině, na němž spolupracovalo i české oddělení Eurydice. Součástí publikace je zjednodušené schéma vzdělávací soustavy s popisem v českém a anglickém jazyce.

 

 

 

 Podrobný popis vzdělávacího systému ČR (ČJ/AJ)

Výstřižek_úvodní strana.JPGPrůběžně aktualizovaný podrobný přehled vzdělávacího systému ČR (dříve známý jako Eurypedia) je dostupný v anglické i české verzi v rubrice National Education Systems na centrálních webových stránkách Eurydice.

Popis je rozčleněn do 14 tematických kapitol. Zahrnuje také úvodní shrnutí s diagramem vzdělávací soustavy. Připojeny jsou seznamy pramenů, adresář institucí a v anglickém znění navíc glosář národních termínů.

 

Seznam kapitol

Přehled

Overview

1 Politická, sociální a ekonomická východiska a trendy

1 Political, Social and Economic Background and Trends

2 Organizace, správa a řízení

2 Organisation and Governance

3 Financování vzdělávání

3 Funding in Education

4 Vzdělávání a péče v raném dětství

4 Early Childhood Education and Care

5 Základní vzdělávání (Integrované primární a nižší sekundární vzdělávání)

5 Single Structure Education (Integrated Primary and Lower Secondary Education)

6 Vyšší sekundární vzdělávání a postsekundární neterciární vzdělávání

6 Upper Secondary and Post-Secondary Non-Tertiary Education

7 Terciární vzdělávání

7 Higher Education

8 Vzdělávání a odborná příprava dospělých

8 Adult Education and Training

9 Učitelé a další pedagogičtí pracovníci

9 Teachers and Education Staff

10 Řídící a další pracovníci ve školství

10 Management and Other Education Staff

11 Zajišťování kvality vzdělávání

11 Quality Assurance

12 Podpora a poradenství ve vzdělávání

12 Educational Support and Guidance

13 Mobilita a internacionalizace

13 Mobility and Internationalisation

14 Probíhající Reformy a Politické Iniciativy

14 Ongoing Reforms and Policy Developments

15 Legislativa

15 Legislation

16 Instituce

16 Institutions

17 Bibliografie

17 Bibliography

 

18 Glossary

 

Přehled akademických titulů v ČR

Vyznáte se v akademických titulech udělovaných v ČR? Eurydice pro Vás zpracovala jejich přehled.

Česká verze

Anglická verze

 

Mezinárodní klasifikace vzdělávání ISCED 2011

Na internetových stránkách UNESCO Institute for Statistics je k dispozici několik publikací k Mezinárodní klasifikaci vzdělávání (ISCED 2011), vytvořené UNESCO ve Spolupráci s Eurostatem a OECD. Hlavním účelem je usnadnit porovnání statistik a ukazatelů v oblasti vzdělávání mezi jednotlivými zeměmi.

V České republice byla klasifikace zavedena od roku 2014 jako Klasifikace vzdělávání (CZ-ISCED 2011), aktuální znění a materiál k zařazení českých vzdělávacích programů do klasifikace naleznete na webu Českého statistického úřadu.

Další informace o českém vzdělávání

Další informace z různých oblastí českého vzdělávacího systému lze najít např. na internetových stránkách těchto národních institucí:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Národní ústav pro vzdělávání

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Národní institut pro další vzdělávání

Česká školní inspekce