Reformy a systémy vzdělávání / Eurydice

Eurydice

Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě.

Studie Eurydice

StudieEurydiceObrazek.jpgSíť Eurydice zpracovává studie na nejrůznější témata z oblasti vzdělávání. Níže naleznete jejich stručné anotace a odkazy na příslušné dokumenty. Krátké, každoročně aktualizované zprávy jsou k dispozici v samostatné rubrice Školství ve srovnání.

 

 

 

 

2019


 

Digitální vzdělávání ve školách v Evropě

Digital Education at Schools in Europe_Vignette (1).pngŠkolní vzdělávání hraje klíčovou roli v přípravě mladých lidí na život v současném světě plném technologií. Zpráva Digital Education at School in Europe přináší dva různé a zároveň komplementární pohledy na digitální vzdělávání: na jedné straně je to rozvoj digitálních kompetencí žáků, studentů a učitelů, na straně druhé pak využívání těchto technologií ve výuce i v učení s cílem dosáhnout co nejlepší kvality v obou oblastech.

Oblast digitálního vzdělávání je mapována pomocí sady indikátorů týkajících se různých okruhů. Sledován je např. důraz, jaký je na rozvoj digitálních kompetencí žáků kladen v kurikulu, DK učitelů, způsoby hodnocení DK žáků, využívání digitálních technologií ve výuce, ale také strategické přístupy národních politik k této problematice a podpora školám. Tato komparativní část je doplněna přílohami, které obsahují další údaje a specifika jednotlivých evropských zemí v oblastech jako je kurikulum, kompetenční rámce pedagogů, národní strategie či aktéři činní v podpoře digitálního vzdělávání ve školách.

K dispozici je také Eurydice Brief: Digital Education at School in Europe, který shrnuje hlavní poznatky studie.

Anglická verze publikace
Anglická verze Eurydice Brief

 

Klíčové údaje o vzdělávání a péči v raném dětství v Evropě – 2019

KD_ECEC_2019_vignette_EN.pngV této studii se síť Eurydice vrátila k tématu předškolního vzdělávání, jemuž se věnovala již v minulosti (edice Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe).

Publikace poskytuje porovnání předpisů a opatření zaměřených na strukturu, organizaci a financování vzdělávání a péče určených dětem v nejmladším a předškolním věku. Studie se zabývá tématy jako výše poplatků, rozsah bezplatného vzdělávání a péče, zákonný nárok na tyto služby, povinné předškolní vzdělávání, přetrvávající nedostatek služeb pro děti do 3 let atd.

K dispozici je také Eurydice Brief: Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe, který shrnuje hlavní poznatky studie.

 

Anglická verze studie

Anglická verze Eurydice Brief - ke stažení v EU bookshop

 

Začleňování žadatelů o azyl a uprchlíků do vysokoškolského vzdělávání

MigrantsinHE_Vignette.jpg
Jakou roli sehrávají vysoké školy v migrační krizi? Do jaké míry jsou evropské systémy vysokoškolského vzdělávání schopny reagovat na potřeby žadatelů o azyl a uprchlíků? Odpovědi na tyto otázky naleznete v nejnovější publikaci Eurydice Integrating Asylum Seekers and Refugees into Higher Education in Europe: National Policies and Measures, zvláště pak v její druhé části, která nabízí přehled opatření a strategií ve 35 evropských zemích.

Anglická verze studie

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

Integrace žáků-migrantů do škol v Evropě: Přístupy a opatření

Integration of students with migrant background in schools in Europe_Vignette_Full_Report.jpgJak jednotlivé evropské země řeší integraci žáků-migrantů do svých škol? Navzdory všem současným snahám na evropské i národních úrovních tito žáci v mnoha oblastech oproti ostatním žákům i nadále zaostávají. Především čelí řadě výzev souvisejících s jejich účastí ve škole, které mohou ovlivnit jejich učení a rozvoj a následně jejich integraci na trh práce a do společnosti.

Zpráva Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures přináší přehled o tom, jak nejvyšších orgány zodpovědné v evropských zemích za vzdělávání podporují integraci žáků-migrantů do základních a středních škol. Informace se týkají 42 vzdělávacích systémů 38 zemí (28 členských států EU, Bosna a Hercegovina, Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko, Černá Hora, Norsko, Srbsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Turecko). Referenčním rokem je školní rok 2017/18.

První část srovnávací analýzy zahrnuje všechny země, přičemž popisuje stávající přístupy a opatření, která ovlivňují způsob, jakým jsou nově příchozí žáci-migranti umísťováni do škol a jak školy řeší odlišný vzdělávací potenciál a potřeby těchto žáků.

Druhá část zprávy je věnována analýze přístupů v deseti vybraných vzdělávacích systémech. Německo (Brandenbursko), Španělsko (Katalánsko), Francie, Itálie, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko, Finsko, Švédsko and Spojené Království (Anglie).

V neposlední řadě zpráva analyzuje komplexnost politických přístupů. Dospívá k závěru, že politika podporující přístup ke kvalitnímu vzdělání přizpůsobenému sociálně-emociálnímu rozvoji a rozmanitosti žáků se jeví jako slibná nejen pro integraci žáků-migrantů, ale pro všechny žáky a studenty žijící společně v evropských vzdělávacích systémech.

Integration of students with migrant background in schools in Europe_Eurydice_Brief_Migrants_Vignette.jpgSoučasně vychází také Eurydice Brief: Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures shrnující hlavní poznatky výše zmíněné studie.

 

 

Anglická verze publikace
Anglická verze Eurydice Brief

 

2018


Přístupy k domácímu vzdělávání v Evropě

Home Education Policies in Europe – Vignette.jpgZahrnuje povinné vzdělávání v Evropě povinnost navštěvovat školu? Mají rodiče právo vzdělávat své děti doma? A za jakých podmínek mohou rodiče případně toto právo uplatňovat? Přístupy a právní předpisy týkající se domácího vzdělávání se v rámci Evropy značně liší. Zpráva Eurydice Home Education Policies in Europe: Primary and Lower Secondary Education přináší přehled přístupů v 38 zemích zapojených do sítě Eurydice. Přičemž komparativní přehled je doplněn krátkými popisy situace v jednotlivých zemích.

 

 Anglická verze publikace

 

The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report

The European Higher Education Area 2018.PNGZpráva The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report (Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání v roce 2018: zpráva o implementaci Boloňského procesu) navazuje na zprávu z roku 2015. Publikace přináší odpověď na otázku: Jak se změnil evropský vysokoškolský prostor od konání konference v Jerevanu v roce 2015? Dokument byl vytvořen ve spolupráci Řídící skupiny Boloňského procesu (BFUG), Eurostatu, Eurostudent a Evropského oddělení Eurydice pro účely ministerské konference v Paříži (24.–25. května 2018). Zaměřuje se především na současné priority, kterými jsou studium a výuka, sociální inkluze a zaměstnatelnost.

 Anglická verze publikace


 Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support

Teaching Careers in Europe - Cover.jpg

V souvislosti  se vzdělávacími, sociálními a ekonomickými trendy, které prostupují současnou evropskou společností, stoupá význam učitelské profese. Rostoucí nároky na znalosti a dovednosti studentů, prohlubující se diversita vzdělávající se populace a prudký technologický rozvoj mají intenzivní dopad na výkon učitelského povolání. Zpráva Eurydice věnující se této problematice představuje významný zdroj poznatků pro koncepci vzdělávací politiky, poskytování podpory učitelům, zvyšování jejich statusu a profesních kompetencí. Srovnávací studie týkající se přístupu k učitelské profesi v základním a středním všeobecném vzdělávání zahrnuje 43 evropských vzdělávacích systémů.  Mezi hlavní analyzovaná témata patří demografické prognózy nabídky a poptávky učitelských pozic, vstup do učitelské profese, mobilita učitelů, další vzdělávání pedagogických pracovníků, kariérní systém a hodnocení učitelů.

Anglická verze publikace

Highlights v angličtině

Highlights v češtině

 

2017


Citizenship Education at School in Europe – 2017

Citizenship education - Cover 2017.jpgSe zvýšeným důrazem na hodnoty jako mír, rovnost a lidská práva se v mnoha evropských zemích v posledních letech dostává do popředí zájmu výchova k občanství. Co by měla výchova k občanství zahrnovat? Jak je vyučována? Jakým způsobem jsou v této oblasti vzdělávání hodnoceni studenti? Mohou být občanské dovednosti rozvíjeny mimo třídu? Jak jsou vzděláváni učitelé a jaké podpory se jim dostává? Těmito otázkami se zabývá studie Citizenship Education at School in Europe – 2017 (Výchova k občanství na školách v Evropě – 2017).

 

 

Anglická verze publikace

Eurydice Brief: Citizenship Education at School in Europe – 2017. Zpráva, která předkládá některé z hlavních poznatků výše uvedené studie. Poukazuje na rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, týkající se nařízení a doporučení, která mohou ovlivňovat výuku tohoto předmětu na školách. Český překlad Shrnutí Eurydice: Výchova k občanství ve školách v Evropě ke stažení v EU bookshop

Anglická verze příloh publikace

Highlights v angličtině

Highlights v češtině

 

Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff - 2017

Academic Staff - Cover.jpgStudie Eurydice Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff - 2017 (Modernizace vysokoškolského vzdělávání v Evropě: Akademičtí pracovníci – 2017) zkoumá současnou realitu akademických pracovníků v měnícím se prostoru vysokoškolského vzdělávání.

Zpráva se zaměřuje na kvalifikační požadavky na akademické pracovníky, proces přijímání, zaměstnávání akademických pracovníků a pracovní podmínky v akademické sféře, dopad externího zajišťování kvality a strategie pro internacionalizaci na centrální úrovni. Zahrnuje také diagramy popisující klíčové charakteristiky jednotlivých skupin akademických pracovníků v konkrétních zemích.

Studie je analýzou kvalitativních údajů shromážděných sítí Eurydice, doplněných kvantitativními údaji Eurostatu a Evropského rejstříku terciárního vzdělávání (ETER) a informacemi získanými z šetření, která byla pro účely studie cíleně vypracována odbory a národními hodnoticími agenturami.

Anglická verze publikace

Eurydice Brief: Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017. Zpráva, která se zaměřuje na některá z hlavních zjištění vyplývající z výše uvedené studie, včetně plánování v oblasti lidských zdrojů, profesní dráhy akademických pracovníků, pracovních podmínek a výuky.

Highlights v angličtině

Highlights v češtině

Článek: Větší autonomie škol přináší méně jistoty pro pedagogy (Universitas, magazín vysokých škol)

 

Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2017 Edition

Cover_KD_Languages2.jpgŽáci na primární úrovni vzdělávání se svůj první cizí jazyk začínají učit v dřívějším věku a pokračují s jeho osvojováním po celou dobu povinné školní docházky. Ve srovnání se stavem před deseti lety vzrůstá počet žáků nižšího sekundárního vzdělávání, kteří se učí dva cizí jazyky. A ve většině zemí nyní fungují opatření na podporu dětí migrantů, které si potřebují osvojit jazyk hostitelské země. Toto jsou některá z hlavních zjištění, která přináší studie sítě Eurydice 'Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2017 Edition' (Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě).

Údaje ve studii, která kombinuje data z různých zdrojů s důkladnou analýzou jazykového vzdělávání a výuky, jsou vztaženy k referenčnímu roku 2015/2016 a poskytly je jak členské státy EU, tak i některé další evropské země.

Více informací o studii je k dispozici na webu sítě Eurydice.

Anglická verze publikace

Highlights v angličtině

Highlights v češtině

Eurydice Brief: Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2017 Edition. Pět klíčových témat shrnujících hlavních zjištění zprávy Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2017 Edition, včetně nedávných výzkumných prací a politických dokumentů EU. Český překlad Shrnutí Eurydice: Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě.

Článek Výuka jazyků v evropských školách

 

Support Mechanisms for Evidence-based Policy-Making in Education

evidence-based policy.jpgPro efektivní plánování politických opatření je třeba pracovat s vysoce kvalitními informacemi založenými na spolehlivých datech. Publikace Eurydice Support Mechanisms for Evidence-based Policy-Making in Education poskytuje odpovědi na otázky: Jaké typy údajů jsou využívány pro tvorbu vzdělávací politiky? Jaké jsou podobnosti a rozdíly mezi přístupy evropských zemí k využívání informací? Jaké podpůrné mechanismy existují na podporu tvorby politických opatření, která je založena na podložených informacích. 

Publikace přináší základní zmapování velmi komplexní problematiky. Srovnává instituce a postupy pro tvorbu politických opatření založenou na podložených informacích, a rovněž také pojednává o dostupnosti a zprostředkovávání těchto informací.

Zpráva představuje konkrétní příklady využití informací při přípravě politických opatření v jednotlivých zemích.

Anglická verze publikace

 

2016


Mobility Scoreboard: Higher Education

Mobility_Cover.jpgZpráva o podmínkách pro mobilitu na úrovni vysokoškolského vzdělávání „Mobility Scoreboard: Higher Education“ obsahuje ukazatele z šesti oblastí: informace a poradenství; cizojazyčná příprava; přenositelnost grantů a půjček; podpora poskytovaná studentům s nízkým socio-ekonomickým zázemím; uznávání výsledků vzdělávání a uznávání kvalifikací. Vybrané ukazatele o podmínkách pro mobilitu na úrovni vysokoškolského vzdělávaní jsou společně s obdobnými za počáteční odborné vzdělávání, které zpracoval CEDEFOP, prezentovány jako Mobility Scoreboard.

Zpráva navazuje na doporučení Rady Evropské unie „Mládež v pohybu“ z roku 2011 s cílem podpořit vzdělávací mobilitu mladých lidí. Účelem zprávy je poskytnout rámec pro sledování pokroku dosaženého evropskými zeměmi v oblasti podpory a odstraňování překážek mobility ve vzdělávání.

Anglická verze publikace

Highlights v angličtine

Highlights v češtině

Články: Jak sledovat studijní mobilitu ve vysokoškolském vzdělávání? (Učitelské noviny); Jak podpořit mobilitu? Pomoci studentům s granty a půjčkami (Universitas, magazín vysokých škol)

 

 

Promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through education – Overview of education policy developments in Europe following the Paris Declaration of 17 March 2015

(Podpora občanství a společných hodnot svobody, tolerance a antidiskriminace prostřednictvím vzdělávání – Přehled vývoje vzdělávací politiky v Evropě v návaznosti na Pařížskou deklaraci ze 17. 3 2015)

Paris declaration_male.jpgV posledních letech se evropské země potýkají s násilím extremistů a teroristickými útoky, které představují hrozbu bezpečnosti občanů Evropy. V březnu 2015 tak jako odpověď na šířící se násilí a terorismus přijali ministři školství EU tzv. Pařížskou deklaraci s cílem „podpořit občanství a společné hodnoty svobody, tolerance a antidiskriminace prostřednictvím vzdělávání“. V dokumentu je vyjádřeno rozhodné stanovisko Evropy společně podporovat a chránit základní hodnoty, které jsou srdcem Evropské unie: respekt k důstojnosti člověka, svobodě, demokracii, rovnosti, právnímu řádu, a respektování lidských práv.

Rok po vydání Pařížské deklarace vyvstává otázka, jak se evropské země s definovanými cíli vypořádaly v rámci svých národních vzdělávacích politik. Odpověď přináší nová zpráva Eurydice, shrnující nejnovější vývoj v oblasti vzdělávání v jednotlivých evropských zemích v návaznosti na přijetí Pařížské deklarace. Zaměřuje se na různé druhy zavedených opatření, a to na všech vzdělávacích úrovních.

Anglická verze zprávy

Tisková zpráva Evropské komise

 

Entrepreneurship Education at School in Europe

Entrepreneurship_male.jpgProč je výchova k podnikavosti důležitá? Jak ji evropské země pokrývají v povinném vzdělávacím kurikulu? Na tyto a mnoho dalších otázek přináší odpověď publikace Entrepreneurship Education at School in Europe (Výchova k podnikavosti ve školách v Evropě) týkající se podnikatelské výchovy ve školách.

Podpora výchovy k podnikání na základních a středních školách je v posledních letech jedním z hlavních politických cílů evropských institucí i členských států EU. V souvislosti s relativně vysokou nezaměstnaností mladých lidí v některých zemích a současnými rychlými socioekonomickými změnami se stále více ukazuje význam podnikatelské výchovy jakožto jedné z klíčových dovedností v rámci školního vzdělávání. Publikace navazuje na předešlou studii z roku 2012 a rekapituluje vývoj posledních let ve sféře podnikatelské výchovy. Přináší detailní informace týkající se strategických dokumentů, kurikula, vzdělávacích výstupů, ale i financování či vzdělávání učitelů, a to ve 33 evropských zemích; referenčním obdobím je školní rok 2014/15. Součástí publikace jsou national sheets, tzn. podrobné přehledy za jednotlivé země. Zpráva se zaměřuje na základní, střední všeobecné i střední odborné vzdělávání.

Anglická verze publikace

Highlights v angličtině pdf

Highlights v češtině

Tisková zpráva Evropské komise

Článek Výchova k podnikavosti v evropských školách zpracovaný na základě této studie (KONOPÁSKOVÁ, A. Výchova k podnikavosti v Evropských školách. Zpravodaj – Odborné vzdělávání v zahraničí. 2016, XXVII.(3), s. 7-9.)

 

 

2015


Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2015

JAF_male.jpgHledáte informace o klíčových ukazatelích monitorujících vývoj evropských systémů vzdělávání a odborné přípravy? Studie Eurydice Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2015 (Strukturální ukazatele pro monitorování systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropě – 2015) zahrnuje více než 30 ukazatelů v pěti oblastech: vzdělávání a péče v raném dětství, míra osvojení základních kompetencí, vysokoškolské vzdělávání, zaměstnatelnost absolventů VŠ a mobilita ve vzdělávání. Informace jsou uvedeny za všechny členské státy EU, jakož i za většinu ostatních zemí zapojených do sítě Eurydice. Referenčním rokem je 2014/15.

Anglická verze ke stažení v EU Bookshop

Zpráva poskytuje doplňující informace k publikaci Education and Training Monitor 2015, vydané Evropskou komisí. Informace lze zobrazit také ve formě interaktivních map.

 

Early Childhood Education and Care Systems in Europe: National Information Sheets – 2014/15

ECEC_male.jpgHledáte jasný a výstižný přehled klíčových znaků evropských systémů vzdělávání a péče v raném dětství? Publikace Early Childhood Education and Care Systems in Europe: National Information Sheets – 2014/15 (Přehled systémů vzdělávání a péče v raném dětství v evropských zemích – 2014/15) je užitečným zdrojem informací pro všechny, kteří se chtějí rychle zorientovat v současné situaci v jednotlivých evropských zemích. Uvedeny jsou informace za všechny členské státy EU, stejně tak jako za většinu dalších zemí zapojených do sítě Eurydice. Referenčním rokem studie je školní rok 2014/15. Tato zpráva poskytuje podpůrné a doplňující údaje k publikaci Eurydice Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2015 (viz výše).

Anglická verze publikace

 

Languages in Secondary Education: An Overview of National Tests in Europe – 2014/15

Testing languages_male.jpgStudie Languages in Secondary Education: An Overview of National Tests in Europe – 2014/15 (Jazyky v sekundárním vzdělávání: Přehled národních testů v Evropě – 2014/15) poskytuje srovnávací přehled o národních testech v evropských zemích, které ověřují jazykové kompetence žáků v sekundárním vzdělávání (ISCED 2 i 3). Předmětem analýzy jsou témata jako zvyšování významu národního testování jazyků, cíle testů, testované dovednosti, stejně tak jako prostředky vytvořené jednotlivými zeměmi za účelem zajištění důsledného a spolehlivého hodnoticího postupu. Zabývá se také vlivem Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR) na národní testování. Zpráva zahrnuje informace z 28 členských států Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Turecka, Černé hory a Srbska. Referenčním rokem je školní rok 2014/2015.

Anglická verze studie

Česká verze studie

Highlights v angličtině

 

The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies

TeachingProfession_mala.jpg

Studie The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies (Profese učitele v Evropě: praxe, postřehy a přístupy) analyzuje vztah mezi politikami jednotlivých evropských zemí, které upravují učitelskou profesi, a postoji a vnímáním učitelů v praxi. Studie se v pěti kapitolách zaměřuje na témata počáteční přípravy a dalšího vzdělávání učitelů, mezinárodní mobilitu, ale také na demografické údaje a pracovní podmínky učitelů a atraktivitu jejich povolání. Zpráva obsahuje informace o téměř 2 miliónech učitelů nižšího sekundárního vzdělávání (ISCED 2) zaměstnaných v 28 zemích Evropské unie, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Černé Hoře, Bývalé jugoslávské republice Makedonii, Norsku, Srbsku a Turecku. Vychází z dat Eurydice a Eurostatu/UOE a kvalitativních i kvantitativních údajů šetření TALIS 2013. Referenčním rokem pro studii je školní rok 2013/14.

Anglická verze studie

Česká verze studie

Highlights v angličtině

Highlights v češtině

 

Eurydice Brief: Early Leaving from Education and Training

Brief early leaving from education and training.jpgTato zkrácená verze studie EURYDICE o předčasných odchodech ze vzdělávání – Eurydice Brief on Early Leaving from Education and Training (ELET) – ukazuje, že celkově se členské země přibližují cíli Evropské unie: do roku 2020 by neměl podíl mládeže (ve věku 18 až 24 let) předčasně opouštějící vzdělávací systém přesahovat 10 %. Předčasné odchody ze vzdělávání ale přesto zůstávají v mnoha zemích EU závažným problémem. I když všechny země zavedly opatření, která mají působit proti předčasným odchodům, pouze několik z nich dosud zpracovalo konkrétní strategie, do nichž zařadilo opatření zaměřená na prevenci, intervenci a kompenzaci. Tato zpráva také pojednává o tom, jak důležitou úlohu hrají vzdělávání, profesní poradenství a meziresortní spolupráce. Zpráva zahrnuje všechny členské země EU a Island, Norsko, Švýcarsko a Turecko – referenčním rokem studie je školní rok 2013/14. Plnou verzi studie viz níže rok 2014.

Anglická verze zprávy

 

The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report

CoverBologna2015thumb.jpgZpráva The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report (Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání v roce 2015: zpráva o implementaci Boloňského procesu) nastiňuje stav implementace Boloňského procesu napříč 47 zeměmi Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA). Poskytuje komplexní kvalitativní a kvantitativní informace o všech hlavních aspektech reforem vysokoškolského vzdělávání zaměřených na dobré fungování EHEA. Zpráva byla vytvořena ve spolupráci Eurydice, Eurostatu a Eurostudent pro účely ministerské konference v Jerevanu (14.–15. května 2015) a práce na ní byla kontrolována Řídící skupinou Boloňského procesu (BFUG).

 Anglická verze studie

 

 Eurydice Brief - Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability

Eurydice Brief_Modernisation.pngZpráva Eurydice Brief - Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability je zkrácenou verzí studie o modernizaci vysokoškolského vzdělávání (viz níže rok 2014).

Anglická verze zprávy

 

 

 

Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities

Adults.pngStudie Eurydice Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities (Vzdělávání a odborná příprava dospělých v Evropě: rozšiřování přístupu ke vzdělávání) se zaměřuje především na vzdělávání málo nebo nedostatečně kvalifikovaných dospělých. Publikace přibližuje politiky jednotlivých evropských zemí a nejrůznější opatření, která jsou zaváděna na podporu vzdělávání těchto ohrožených skupin. Zájemci se zde mohou seznámit se statistickými údaji o vzdělávání dospělých, s hlavními typy veřejně financovaných vzdělávacích programů, s možnými flexibilními přístupy a vzdělávacími cestami i dalšími opatřeními a iniciativami. Publikace vznikla na základě informací shromážděných národními odděleními Eurydice v roce 2014 a obsahuje rovněž údaje z řady šetření i z mezinárodních výzkumů.

Anglická verze studie

Highlights v angličtině

Highlights v češtině

Country descriptions

 

Assuring Quality in Education: Policies and Approaches to School Evaluation in Europe

178EN.jpgNová zjištění a podněty, které mohou být inspirací pro další evropské státy při řešení otázky evaluace škol, přináší studie Assuring Quality in Education: Policies and Approaches to School Evaluation in Europe (Hodnocení kvality vzdělávání: Politiky a přístupy k evaluaci škol v Evropě). Publikace se zabývá externí i interní evaluací škol, popisuje situaci nejen ve všech členských státech Evropské Unie, ale také na Islandu, v Norsku, Bývalém státě Jugoslávie Makedonii a Turecku. Jejím cílem je popsat aktuální situaci evaluace škol v jednotlivých zemích a porovnat rozličné přístupy, které by mohly vést ke zlepšení kvality fungování škol. Referenčním rokem pro studii je rok 2013/14.

Anglická verze studie

Česká verze studie

Highlights v angličtině

Highlights v češtině

 

 

2014


Eurydice Policy Brief Early Childhood Education and Care 2014

ECEC_Brief.jpgZpráva Eurydice Policy Brief Early Childhood Education and Care 2014 je zkrácenou verzí Klíčových údajů o vzdělávání a péči v raném dětství v Evropě (viz níže).

Anglická verze zprávy

 

 

 

Tackling Early Leaving from Education and Training in Europe: Strategies, Policies and Measures

ELET male.jpgVěděli jste, že Česká republika patří mezi ty evropské země, které mají nejnižší míru předčasných odchodů ze vzdělávání? Takovéto informace i hlubší seznámení s tématem předčasných odchodů ze vzdělávání Vám poskytne nová studie Eurydice Tackling Early Leaving from Education and Training in Europe: Strategies, Policies and Measures.

Předčasný odchod ze vzdělávání výrazně ovlivní životní šance jedince a jeho uplatnitelnost na trhu práce. Prokázalo se, že existují určité skupiny, které mají k předčasným odchodům větší tendence. Jedná se zejména o jedince ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. Jednotlivé evropské země proto přijaly řadu opatření s cílem míru předčasných odchodů ze vzdělávání snížit, a redukovat tak společenské i veřejné náklady s nimi spojené.

Studie představuje a srovnává situaci napříč evropskými zeměmi, monitoruje předčasné odchody ze vzdělávání a zabývá se strategiemi a opatřeními zacílenými na jejich prevenci, intervenci či kompenzaci. Zdůrazněna je také role poradenství, odborného vzdělávání a meziresortní spolupráce.

Anglická verze studie

Highlights v angličtině

Highlights v češtině

Eurydice Brief (zkrácená verze studie)

 

Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability

Modernisation_of_Higher_Education_in_Europe.jpgPublikace Eurydice Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability (Modernizace vysokoškolského vzdělávání v Evropě: přístup, retence a zaměstnatelnost) popisuje současná opatření zaměřená na zlepšování přístupu k vysokoškolskému vzdělávání, snižování míry předčasného ukončování studia a zlepšování zaměstnatelnosti absolventů.

Sleduje a porovnává cíle, které si stanovily jednotlivé evropské země, aby zvýšily dostupnost vysokoškolského vzdělávání. Zabývá se charakteristikami studentské populace, včetně jejich postavení na pracovním trhu před vstupem na vysokou školu i během studia. V rámci dokumentu jsou zjišťovány pobídky, které motivují studenty, aby dokončili své studium včas a také vliv míry dokončení studia na financování vysokých škol. Zajímavou oblastí pro srovnání jsou výhody a nevýhody prezenčního nebo distančního studia. Pozornost je rovněž věnována spolupráci zaměstnavatelů s vysokými školami, například při sestavování studijních programů a následném zapojení absolventů na trhu práce.

Anglická verze studie

EU Bookshop - různé verze ke stažení

Highlights v angličtině

Highlights v češtině

Eurydice Brief (zkrácená verze studie) 

Tisková zpráva Evropské komise

 

Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding

Financing_Schools_in_Europe.jpgZpráva Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding (Financování škol v Evropě: mechanismy, metody a kritéria financování z veřejných prostředků) je věnována financování primárního a všeobecného sekundárního vzdělávání. Měla by přispět k pochopení struktury finančních systémů v oblasti vzdělávání a poskytnout námět k diskusi o efektivním a spravedlivém přidělování finančních prostředků. Zkoumá, které státní orgány se zúčastňují distribuce finančních prostředků školám a jaké jsou metody a kritéria při určování jejich výše. Ukazuje na zřejmý vztah mezi politickým a administrativním uspořádáním jednotlivých zemí a tím, z jakých úrovní státní správy se prostředky poskytují a převádějí. Součástí studie jsou i diagramy finančních toků, jejichž prostřednictvím jsou vysvětleny rozdílné mechanismy, metody a priority při financování pracovníků, provozních prostředků a služeb a kapitálových prostředků. Zpráva zahrnuje 27 z 28 členských států EU a Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko.

Anglická verze studie

Highlights v angličtině

Highlights v češtině

 

Towards a Mobility Scoreboard: Conditions for Learning Abroad in Europe

Towards_a_Mobility_Scoreboard.jpgPublikace Towards a Mobility Scoreboard: Conditions for Learning Abroad in Europe (Vytvořme si přehled o mobilitách: Podmínky pro studium v zahraničí v rámci Evropy) pojednává o mobilitě vysokoškolských studentů a o aspektech s ní souvisejících, např. o jazykové přípravě a uznávání výsledků vzdělávání.

Anglická verze studie

 

 

Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2014 Edition

Key_Data_on_Early_Childhood_Education_and_Care.jpgPublikace Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2014 Edition (Klíčové údaje o vzdělávání a péči v raném dětství v Evropě 2014) vychází ze statistických dat Eurostatu a z porovnání národních předpisů a opatření zaměřených na strukturu, organizaci a financování vzdělávání a péče určených dětem v nejmladším a předškolním věku ve 32 evropských zemích. Tyto informace jsou doplněny výsledky některých mezinárodních šetření.

Zpráva zahrnuje veřejná, soukromá i nezisková zařízení a také péči o děti v domácnosti poskytovatele (home-based provision), pokud podléhají závazným předpisům. Kromě témat jako jsou řízení, zajišťování kvality, odborná způsobilost pracovníků či systematická podpora znevýhodněných dětí se zabývá také dostupností vzdělávání a péče. Jejími ukazateli jsou například výše poplatků, rozsah bezplatného vzdělávání a péče, zákonný nárok na tyto služby, povinné předškolní vzdělávání, přetrvávající nedostatek služeb pro děti do 3 let či charakter péče o děti v domácnosti poskytovatele.

Součástí publikace jsou i stručné popisy systémů vzdělávání a péče v raném dětství v jednotlivých zemích. Tento přehled byl v roce 2015 aktualizován a vydán jako Early Childhood Education and Care Systems in Europe: National Information Sheets – 2014/15 (viz výše).

Anglická verze studie

Česká verze studie

Highlights v angličtině

Highlights v češtině

Eurydice Policy Brief (zkrácená verze studie)

Tisková zpráva Evropské komise

 

 

2013


Physical Education and Sport at School in Europe

150EN.jpgStudie Physical Education and Sport at School in Europe (Tělesná výchova a sport v evropských školách) informuje o klíčových otázkách a společných cílech v oblasti tělesné výchovy a sportu ve 30 evropských zemích. Publikace obsahuje údaje na úrovni primárního a nižšího sekundárního vzdělávání a umožňuje vhled do témat jako národní strategie a významné iniciativy, postavení tělesné výchovy v národních vzdělávacích programech a řídicích dokumentech, doporučený rozsah výuky za školní rok, hodnocení žáků, vzdělávání učitelů, mimoškolní aktivity a plánované reformy. Mezi pozitivní vývojové ukazatele patří například skutečnost, že tělesná výchova je ve všech zkoumaných zemích povinným předmětem. Zásadní rozdíl mezi jednotlivými zeměmi je však v hodinových dotacích. Ve srovnání s ostatními předměty je tělesná výchova také vnímána jako méně důležitý předmět.

Publikace je výsledkem hloubkové analýzy primárních dat poskytnutých národními odděleními Eurydice a je prvním pokusem Evropské komise o zmapování stavu a role tělesné výchovy ve školách napříč evropskými zeměmi. Referenčním rokem studie je školní rok 2011/12.

Česká verze studie

Anglická verze studie

Highlights v češtině

Highlights v angličtině

 

Key Data on Teachers and School Leaders in Europe. 2013 Edition