Reformy a systémy vzdělávání / Eurydice

Eurydice

Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě.

Věděli jste, že...?

Novinky a zajímavosti o školství v evropských zemích a informace o článcích zpracovaných sítí Eurydice, které se dotýkají nejrůznějších témat ze světa vzdělávání napříč Evropou.

Viz též rubrika News & Articles na evropských webových stránkách Eurydice.

 

... Evropa vnímá zásadní vliv kvalitního vzdělávání na proces směřování k trvale udržitelnému rozvoji

 

Článek Eleny Carloni a Davida Crosiera z evropského oddělení Eurydice se zamýšlí nad tím, zda a kde má vzdělávání v tomto procesu své místo.

V roce 2015 vyzvala Organizace spojených národů svět ke směřování k trvale udržitelnému rozvoji s cílem dosáhnout změn do roku 2030. Stanovené cíle – 17 vzájemně provázaných úkolů, které společně poskytují holistickou vizi udržitelného rozvoje ve společnosti, ekonomice a životním prostředí – přijalo všech 193 členských států.

Spojitost mezi udržitelným rozvojem a vzděláváním zachycuje 4. ze stanovených cílů: „Kvalitní vzdělávání“. Jak však téma „kvalitního vzdělávání“ uchopit v globálním kontextu, abychom se vyhnuli dojmu, že ekonomicky vyspělé země již „kvalitního vzdělávání“ dosáhly jednoduše proto, že jsou ekonomicky vyspělé? S proměnou světového společenství se proto současný cíl soustředí na řešení nerovnosti ve vzdělávání. Jak mezi zeměmi, tak v rámci nich samotných.

Stanovený cíl vychází z myšlenky, že vzdělávání a odborná příprava jsou klíčovým aspektem lidského rozvoje ve všech fázích života. 7 dílčích úkolů usiluje o inkluzivní a spravedlivé kvalitní vzdělávání na všech vzdělávacích úrovních, dostatek příležitostí a rozvoj dovedností v oblasti celoživotního učení, odstranění jakéhokoli druhu diskriminace ve vzdělávání a v neposlední řadě i o samotné vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Podle nedávno zveřejněného dokumentu Evropské unie: „K udržitelné Evropě do roku 2030“ (Reflection paper: Towards a Sustainable Europe by 2030) je v Evropě dosažení kvalitního vzdělávání celkově na dobré cestě: míra účasti v předškolním vzdělávání se zvýšila na 95 %, míra žáků, kteří předčasně opouštějí vzdělávání, klesla ze 17 % v roce 2002 na 10,6 % v roce 2017 a míra zaměstnanosti absolventů vzrostla ze 76,9 % v roce 2015 na 80,2 % v roce 2017. Mohlo by se tedy zdát, že pro evropské země je právě tento cíl jedním z nejsnáze dosažitelných.

Přesto je třeba si přiznat, že v řadě oblastí je stále co zlepšovat – ať už jde o matematiku, přírodní vědy, čtení či rozvoj digitálních dovedností. Hlavní výzvou pak zůstává řešení sociálních nerovností. Socioekonomický status zůstává velkým prediktorem vzdělávacího (ne)úspěchu. Tématem zůstává vzdělávání žáků a studentů s různým druhem znevýhodnění, včetně žáků/studentů-migrantů.

Zároveň se nezdá, že by se věnovala zvláštní pozornost vzdělávání pro udržitelný rozvoj, které bylo výslovně označeno za jeden ze 7 dílčích úkolů cíle stanoveného pro oblast vzdělávání. To potvrzují i závěry studie Eurydice z roku 2017 věnované výchově k občanství. Na to, že téma trvale udržitelného rozvoje není oficiálně promítnuto do učebních osnov, v nedávné době upozornila bývalá irská prezidentka Mary Robinson.

Že existuje vzájemný vztah mezi cíli udržitelného rozvoje a vzděláváním, je zřejmé. Vize, kterou tyto cíle nabízejí, může nejen prospívat kvalitě a spravedlnosti ve vzdělávání, ale zároveň ti, kteří jsou vzděláváni s etikou udržitelného rozvoje, mohou rozvíjet znalosti, dovednosti a postoje, přispívající k úspěšnému naplnění všech 17 cílů. Posílení vzdělávacích systémů tímto způsobem je obzvláště důležité s ohledem na prohlášení OSN, že žádná země nemá nakročeno k naplnění cílů do roku 2030.

 

Zdroj: Sustainable development: what’s in for education? (Autoři: Elena Carloni, David Crosier)

 

...ve Francii bude mít od roku 2021 závěrečná zkouška na středních školách novou podobu

 

Francouzské ministerstvo školství (Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche) oznámilo reformu závěrečné zkoušky, tzv. baccalauréat, na konci vyššího sekundárního vzdělávání. Cílem reformy je do roku 2021 zjednodušit organizaci této zkoušky, snížit počet testů a poskytnout studentům lepší přípravu na vysokoškolské vzdělávání.

Nově bude 40% závěrečného hodnocení vycházet z výsledků průběžných zkoušek během studia, zbylých 60% hodnocení vyjde z pěti závěrečných zkoušek: zkoušky z francouzštiny v 11. ročníku (Première) a dalších čtyř zkoušek během 12. ročníku (Terminale).

Více informací nejdete v článku A revamped final exam for French high school students in 2021 a v kapitole věnované reformám v databázi National Education System.

Zdroj: A revamped final exam for French high school students in 2021

 

 

...v Litvě byl od 1. září 2018 zaveden nový systém odměňování učitelů


V Litvě byli učitelé ve všeobecném, odborném a neformálním vzdělávání (s výjimkou předškolního vzdělávání) odměňováni podle počtu hodin výuky. Od školního roku 2018/19 jsou odměňováni na zákadě systému založeném na výpočtu platů z plného úvazku.

Smyslem tohoto opatření je odměňovat učitele spravedlivěji, uznat všechny jejich aktivity: nejen samotnou výuku a přípravu na ni, ale také komunikaci s rodiči, hodnocení dosažených výsledků a potřeb studentů, organizaci mimoškolních aktivit, podporu a přípravu budoucích učitelů.

Litevská vláda očekává, že tento nový systém odměňování přispěje k navýšení platů učitelů a pomůže přilákat mladší pedagogy k učitelské profesi.

Zdroj: A new remuneration system for teachers introduced in Lithuania

Více informací je k dispozici v kapitole věnované reformám v databázi National Education System.