Reformy a systémy vzdělávání / Evropská jazyková cena Label

Evropská jazyková cena Label

Cílem Evropské jazykové ceny Label je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky.

Základní informace

Tradice udělování Evropské jazykové ceny Label v ČR začala koncem roku 2001, kdy byla Česká republika spolu s dalšími kandidátskými zeměmi přizvána, aby se podílela na tomto programu. Poprvé byly ceny uděleny v roce 2002.

Cíle programu

Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační projekty z oblasti jazykového vzdělávání a prostřednictvím tohoto ocenění zajistit jejich větší publicitu, inspirovat další učitele k přejímání těchto aktivit ve výuce jazyků, pomoci jim zařadit nové inovativní prvky do jazykové výuky a celkově zvýšit zájem o oblast jazykového vzdělávání. Každoročně jsou oceňovány výjimečné projekty v oblasti vzdělávání.

Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání, může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty (nejdéle však do tří let od jejich ukončení). Ocenění mohou získat pouze projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předložení návrhů.

Odkaz na stránky Evropské komise zaměřené na podporu výuky jazyků a jazykové rozmanitosti: http://ec.europa.eu/languages/index_cs.htm

Obecná kritéria

Projekt předložený k ocenění musí splňovat jednak obecná kritéria stanovená Evropskou komisí a dále alespoň jednu z evropských nebo národních priorit.

  • Projekt by měl být ve svém přístupu komplexní. Všechny prvky jazykového projektu – od žáků/studentů po učitele, od metod po materiály by měly směřovat k tomu, aby identifikovaly potřeby žáků/studentů a vycházely jim vstříc.
  • Projekt by měl ve svém národním kontextu nabízet přidanou hodnotu. To znamená jasné zlepšení výuky a studia cizích jazyků z hlediska kvality i kvantity. „Kvantita" se může týkat projektu, který podporuje studium více jazyků, zejména těch méně rozšířených, zatímco „kvalita" se může týkat zavedení vylepšených postupů, přístupů a metod.
  • Projekt by měl studenty i učitele motivovat ke zlepšování jejich jazykových dovedností.
  • Projekt by měl být originální a tvůrčí. Měl by představovat inovativní přístupy ke studiu cizích jazyků a současně zajišťovat vhodnost těchto přístupů pro danou skupinu žáků/studentů.
  • Projekt by měl klást důraz na evropské principy. Měl by být přizpůsoben evropské jazykové rozmanitosti a této výhody využívat – například prostřednictvím přeshraniční spolupráce. Projekt by měl prostřednictvím jazykových dovedností aktivně podporovat porozumění mezi kulturami.
  • Projekt by měl být přenositelný a představovat případný zdroj inspirace pro jazykové projekty v institucích v ČR nebo v zahraničí.

Informace týkající se Evropské jazykové ceny Label pro rok 2019 budou zveřejněny na těchto stránkách na začátku roku 2019.

Priority pro rok 2018

Pro rok 2018 byly na základě doporučení Evropské komise a odborné poroty Evropské jazykové ceny Label stanoveny tyto priority: 

1. Rozvoj inkluze ve školách a podpora učitelů a vedoucích pracovníků škol s cílem zlepšit přístup k rozmanitosti

V Evropě stále narůstá počet studujících, jejichž mateřský jazyk není jazykem výuky. Z nedávné studie Evropské komise vyplývá, že zatímco studenti přicházejí ze zemí celého světa a hovoří mnoha jazyky, učitelé ve většině evropských zemí tvoří i nadále do značné míry homogenní skupinu a často nemají zkušenosti s výukou ve vícejazyčném školním prostředí.

Školy, které akceptují jazykovou a kulturní rozmanitost a podporují integraci, mají kladný vliv na schopnost všech dětí se učit. Školy, v nichž jsou děti rychleji začleňovány do běžných tříd, poskytují v rámci výuky více příležitostí pro rozvoj kulturního povědomí a ocenění rozmanitosti. Vícejazyčný přístup ve třídách od útlého věku může být navíc přínosný pro všechny děti a jejich schopnosti se učit, bez ohledu na jejich původ. V tomto kontextu zůstává vzdělávání učitelů hlavní prioritou: strategie přípravy učitelů na jazykově rozmanité skupiny žáků je třeba dále rozvíjet. Vzdělávací systémy musí učitele vybavit schopností vypracovávat vhodné strategie výuky a učení, zejména pokud jde o jazyky, jakož i empatií a reflexí, pokud jde o vlastní přesvědčení a kulturní rozdíly.

2. Odstranění jazykových bariér s cílem vytvořit dynamické příhraniční regiony

Příhraniční regiony jsou oblastmi, kde by měl být proces evropské integrace vnímán nejpozitivněji: studium, odborná příprava či práce za hranicemi jsou každodenní aktivity, které by mělo být možno provádět bez ohledu na existenci vnitrostátní správní hranice. Ve sdělení o příhraničních regionech byly jazyky označeny za jednu z největších překážek pro přeshraniční mobilitu, obchod a rozvoj. Pokud se odstraní jazykové bariéry, je možné lépe prozkoumat příležitosti přeshraničního zaměstnávání, které nabízejí příhraniční regiony, což přispívá k růstu a prosperitě. Pro žáky, učitele i rodiče se může jednat o motivační faktor ke zlepšení jejich jazykových znalostí, který může vnést do výuky a učení jazyků novou dynamiku. Tato priorita proto podporuje projekty, které se zaměřují na jazykové vzdělávání a dvojjazyčnost v příhraničních regionech, specificky projekty zaměřené na výuku jazyka sousední země.

3. Jazyky v celoživotním vzdělávání

Vítané jsou zejména projekty, které jsou cíleně zaměřené na jazykové vzdělávání dospělých, včetně seniorů a zdravotně a sociálně znevýhodněných skupin.

4. Dopad projektů zahraničních mobilit učitelů a žáků na rozvoj cizojazyčných kompetencí

O ocenění mohou žádat organizace realizující projekt zaměřený na zahraniční mobility učitelů a žáků. Může se jednat o rozvoj kompetencí žáků a/nebo učitelů jazykových i nejazykových předmětů. Důraz bude kladen na prokazatelný dopad projektu na rozvoj cizojazyčných kompetencí nejen účastníků mobilit, ale i ostatních učitelů a žáků školy a také na spolupráci v rámci školy a přidanou hodnotu daného projektu. 

 

Kontaktní osoba, administrace Label:

Lucie Münchová - lucie.munchova@dzs.cz

Pavla Šabatková - pavla.sabatkova@dzs.cz

Novinky

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny