Reformy a systémy vzdělávání / Evropská jazyková cena Label

Evropská jazyková cena Label

Cílem Evropské jazykové ceny Label je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky.

Základní informace

Tradice udělování Evropské jazykové ceny Label v ČR začala koncem roku 2001, kdy byla Česká republika spolu s dalšími kandidátskými zeměmi přizvána, aby se podílela na tomto programu. Poprvé byly ceny uděleny v roce 2002.

Aktuální informace k Výzvě pro překládání návrhů 2021 naleznete zde.

Cíle programu

Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační projekty z oblasti jazykového vzdělávání a prostřednictvím tohoto ocenění zajistit jejich větší publicitu, inspirovat další učitele k přejímání těchto aktivit ve výuce jazyků, pomoci jim zařadit nové inovativní prvky do jazykové výuky a celkově zvýšit zájem o oblast jazykového vzdělávání. Každoročně jsou oceňovány výjimečné projekty v oblasti vzdělávání.

Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání, může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty (nejdéle však do tří let od jejich ukončení). Ocenění mohou získat pouze projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předložení návrhů.

Odkaz na stránky Evropské komise zaměřené na podporu výuky jazyků a jazykové rozmanitosti ZDE

Nechte se inspirovat projekty oceněnými v minulých ročnících

Obecná kritéria

Projekt předložený k ocenění musí splňovat jednak obecná kritéria stanovená Evropskou komisí a dále alespoň jednu z evropských nebo národních priorit.

  • Projekt by měl být ve svém přístupu komplexní. Všechny prvky jazykového projektu – od žáků/studentů po učitele, od metod po materiály by měly směřovat k tomu, aby identifikovaly potřeby žáků/studentů a vycházely jim vstříc.
  • Projekt by měl ve svém národním kontextu nabízet přidanou hodnotu. To znamená jasné zlepšení výuky a studia cizích jazyků z hlediska kvality i kvantity. „Kvantita" se může týkat projektu, který podporuje studium více jazyků, zejména těch méně rozšířených, zatímco „kvalita" se může týkat zavedení vylepšených postupů, přístupů a metod.
  • Projekt by měl studenty i učitele motivovat ke zlepšování jejich jazykových dovedností.
  • Projekt by měl být originální a tvůrčí. Měl by představovat inovativní přístupy ke studiu cizích jazyků a současně zajišťovat vhodnost těchto přístupů pro danou skupinu žáků/studentů.
  • Projekt by měl klást důraz na evropské principy. Měl by být přizpůsoben evropské jazykové rozmanitosti a této výhody využívat – například prostřednictvím přeshraniční spolupráce. Projekt by měl prostřednictvím jazykových dovedností aktivně podporovat porozumění mezi kulturami.
  • Projekt by měl být přenositelný a představovat případný zdroj inspirace pro jazykové projekty v institucích v ČR nebo v zahraničí.

 

Priority pro rok 2021

1. Podpora výuky jazyků prostřednictvím digitálních technologií a digitálních médií

Doporučení Rady ke komplexnímu přístupu k výuce a studiu jazyků klade důraz na význam digitálních nástrojů - jako jsou například MOOC (masivní otevřené online kurzy), aktivity profesního rozvoje v rámci aktivity eTwinning a Teacher Academy na portálu School Education Gateway - pro výuku jazyků a profesní rozvoj učitelů.

Potenciál digitálních nástrojů by mohl být plně využit ke zlepšení studia jazyků, jejich výuky a hodnocení v oblasti celoživotního vzdělávání. Technologie mohou výrazně podpořit rozšíření nabídky jazyků a mohou pomoci ve studiu těch jazyků, které se na školách běžně nevyučují. Rozvoj kritického myšlení a mediální gramotnosti spojené s vhodným a bezpečným využitím technologií může být v tomto kontextu zásadní součástí výuky.

Ve společnosti, která se stává stále více mobilní a digitální, je potřeba hledat nové způsoby výuky. Význam digitálních technologií ještě více zdůraznila pandemie Covid-19 v roce 2020, při níž se všechny typy škol a vzdělávacích organizací po celém světě musely spoléhat na digitální metody výuky mnohem více než kdy dříve.  Je pravděpodobné, že kombinovaná výuka se stane nedílnou součástí vzdělávacího procesu. Rozvoj v oblasti digitálních technologií také nabízí možnosti pro učení se více jazykům i mimo třídy a školní osnovy.

Integrovaná výuka odborných předmětů a cizího jazyka (CLIL) a využití online nástrojů pro výuku jazyků zvyšuje motivaci k učení u různých typů studentů.  Pro učitele jazyků z celé Evropy, kteří oproti vyučujícím ostatních předmětů lépe využívají online zdroje, může být přínosem pokračující profesní rozvoj v oblasti zlepšování digitálních kompetencí a poznávání nových výukových metod a technologií, které mohou jejich výuku podpořit. 

2. Výuka jazyků a podpora rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství

Podpora rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství je jedním ze strategických cílů v oblasti vzdělávání na úrovni EU. Úspěch ve škole pro všechny je součástí vize o budoucnosti vzdělávání, která povede směrem k fungujícímu Evropskému vzdělávacímu prostoru. To zahrnuje také podporu mnohojazyčnosti dětí s důrazem na to, že jejich kompetence v jiných jazycích, než je jazyk výuky, jsou brány jako přínos, a ne jako nedostatek.

Projekty Evropské jazykové ceny Label by se měly zaměřit na to, jakým způsobem může výuka jazyků v perspektivě celoživotního učení podporovat aktivní občanství a etiku, rozvíjet sociální a mezikulturní kompetence, kritické myšlení a mediální gramotnost. Projekty oceněné Evropskou jazykovou cenou Label by se měly zaměřovat na možnosti zapojení do demokratického života, sociální a občanské angažovanosti prostřednictvím formálních i neformálních vzdělávacích aktivit na všech úrovních celoživotního vzdělávání, zvýšení povědomí o Evropské unii se zaměřením na společné evropské hodnoty, princip jednoty a diverzity a také na téma sociálního, kulturního a historického dědictví. 

Tato priorita může být také součástí projektů, které se věnují propagaci „jazykového uvědomění“ ve školách a odborných vzdělávacích institucích, tak, jak je specifikováno v příloze Doporučení Rady ke komplexnímu přístupu k výuce a studiu jazyků. Jazykové kompetence v jazyce výuky i v dalších jazycích jsou klíčové pro zapojení do demokratického života a aktivního občanství. Kulturní a jazyková diverzita ve školách a ve společnosti může vést k zajímavému a dynamickému studijnímu prostředí, ve kterém se mohou rozvíjet různé jazyky a vzájemně se obohacovat. 

3. Profesní rozvoj učitelů jazyků

Koncept Evropského vzdělávacího prostoru si stanovil za cíl zpřístupnit mobility všem a propagovat inovativní a inkluzivní vzdělávací systémy. Učitelé – a jejich příprava a pokračující profesní rozvoj v rámci celé kariéry – jsou klíčovou skupinou pro dosažení těchto cílů.

Mezinárodní mobilita podporuje rozvoj kompetencí učitelů i budoucích učitelů a zvyšuje atraktivitu této profese. Učitelé také hrají klíčovou roli v internacionalizaci škol. Mobility a spolupráce se školami v ostatních zemích jim mohou dodat motivaci, kontakty a mezinárodní zkušenosti nutné pro to, aby se Evropský vzdělávací prostor stal realitou ve školách.

Evropská jazyková cena Label k tomuto může přispět například v těchto oblastech:

  • Představení příkladů dobré praxe posilujících povědomí o důležitosti mobilit učitelů jazyků. Mezinárodní mobility budoucích učitelů v průběhu studia nejsou příliš běžné a jejich rozsah je v jednotlivých zemích různý.
  • Síťování institucí, které se věnují vzdělání budoucích učitelů a poskytovatelů dalšího profesního rozvoje, kteří se věnují tématům jako je efektivní využívání digitálních nástrojů a online způsobů výuky, vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje, výuka v mnohojazyčných třídách, nebo vytváření inkluzivních škol.

Prezentace způsobů, jakými lze zlepšit kompetence a kariérní příležitosti pro učitele jazyků, diverzifikovat možnosti kariérního rozvoje a napomáhat formálnímu uznávání různých forem profesního rozvoje, včetně kompetencí získaných v jiných kontextech nebo v zahraničí. 

 

Kontaktní osoba, administrace Label:

Lucie Münchová - lucie.munchova@dzs.cz

Pavla Šabatková - pavla.sabatkova@dzs.cz

Novinky

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny