Reformy a systémy vzdělávání / Dialog mládeže

Dialog mládeže

Současné projekty v Klíčové akci 3 jsou zaměřeny na participaci a dialog mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí na lokální, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím neformálního vzdělávání mládeže. Navazuje na projekty participativní demokracie a strukturovaného dialogu z programu Mládež v akci (2007–2013).

Základní informace

Co je to dialog mládeže?

Dialogem mládeže nazýváme diskuze mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí se záměrem získat výstupy využitelné pro tvorbu politiky mládeže. Debaty jsou strukturovány dle priorit a časového rámce dané z EU nebo jiné instituce.

Co je projekt zaměřený na dialog mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí?

Podporu může získat jakýkoli projekt (setkání, konference, konzultace, simulace atd.), který je založen na reálné participaci mladých lidí ve veřejném dění na národní, regionální i lokální úrovni. Mladí lidé se v těchto projektech dostávají do přímé interakce s veřejnými činiteli a mají tak reálný vliv na změnu v dané oblasti.

Co je cílem této akce?

V projektech Klíčové akce 3 je zásadní, aby mladí lidé zažili reálnou participaci na veřejném životě a demokratickém rozhodování. Projekty mají umožnit mladým lidem ovlivnit veřejné dění v oblastech, které se jich dotýkají.

Požadovaná kritéria:
 • Projektu se musí účastnit min. 30 mladých lidí ve věku 13 až 30 let
 • Délka projektu je 3 až 24 měsíců
 • Počet aktivit není omezen
 • Délka jedné aktivity musí být minimálně 4 hodiny, aby vznikl nárok na příspěvek na organizační náklady 
 • Projekt může být národní (v žádosti figuruje výhradně žadatel) nebo mezinárodní (min. 1 partner z programové země)
 • Do projektu musí být zapojeny osoby s rozhodovací pravomocí (žádné věkové omezení)
 • Žadatelem může být NNO, NNO působící na evropské úrovni, veřejnoprávní organizace na místní úrovni ze země programu
Financování:
 • Cestovní náklady: pásma (10-99 km, 100-499 km, 500-1999 km, …) – dle online kalkulátoru
 • Náklady na organizaci akce: 32 EUR*účastník*den při aktivitě konané v ČR
 • Speciální potřeby: pro účast mladých lidí s postižením nebo dalšími speciálními potřebami
 • Mimořádné náklady: víza, očkování, náklady spojené s online konzultacemi, začleněním mládeže se znevýhodněním apod.
Termíny předkládání žádostí:
 • 1. kolo - 5. února 2020, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1. 5. 2020 - 30. 9. 2020)
 • 2. kolo - Termín prodloužen do 7. května, 12:00 hodin bruselského času! (pro začátek projektového období 1. 8. 2020 - 31. 12. 2020)
 • 3. kolo - 1. října 2020, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1.1.2021 - 31.5. 2021)  

Žádáme žadatele, aby při podávání žádosti používali vždy aktuální formulář k danému kolu. Žádosti z předchozího kola neupravujte a následně neodesílejte znovu pro další kolo. 

Loga a publicita projektu:

U každé publikace, plakátu, předmětu atd. vyhotovených s podporou programu Erasmus+ musí příjemci použít oficiální logo a grafickou identitu programu Erasmus+. POZOR! Nebude-li tato povinnost splněna, výsledná výše grantu může být snížena. Pokyny k používání log a vizuální identity programu najdete na stránkách Evropské komise.

 

Postup při podání žádosti

 1. Seznámit se s dokumenty Evropské komiseNejdůležitějším dokumentem je Programová příručka. Najdete v ní veškerá pravidla a kritéria jednotlivých aktivit.
 2. Registrovat organizaci přes systém registrací organizací. 
  • Registrací zde získáte unikátní registrační číslo (OID). To budete potřebovat při vyplňování žádosti o financování.
  • Pokud jste se již dříve registrovali do portálu účastníka (URF), není třeba se registrovat znova. Číslo PIC se Vám automaticky převedlo na číslo OID.
 3. Nahrát do registrační systému povinné dokumenty (více viz Programové příručce).
 4. Otevřít si online webový formulář žádosti na https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/. Pokud nejste registrováni a nemáte EU login, zaregistrujte se, prosím. Dále je třeba vybrat v seznamu aktuální žádost KA347 pro uzávěrku 2020 a kliknout na "apply". Rozhraní je k dispozici v různých jazycích. Žádosti jsou obvykle k dispozici 2 - 3 měsíce před daným kolem.
 5. Vyplnit online webovou žádost (návod je součástí online webového formuláře žádosti). Doporučujeme uložit si číslo ID žádosti pro zpětné dohledávání.
 6. Vypočítat vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 7. Přiložit povinné přílohy:
  • podepsané naskenované čestné prohlášení - aktuální formulář je ke stažení v rámci webové žádosti,
  • tabulku aktivit - aktuální formulář je ke stažení v rámci webové žádosti,
  • mandátní pověření - aktuální formulář je ke stažení v rámci webové žádosti po vyplnění informací o obsahu projektu a zúčastněných organizacích. (Toto se týká pouze těch projektů, kde jsou do projektu zahrnuty partnerské organizace).
 8. On-line předložit žádost dle vypsané uzávěrky. Poté je rozhraní pro podávání žádostí on-line automaticky uzavřeno.
 9. Proti výsledku výběrového řízení se lze odvolat. Postup odvolání naleznete v sekci FAQ.

Postup při podání závěrečné zprávy

 1. Vyplnit požadované informace v Databázi mobilit (Mobility Tool) a vygenerovat elektronickou závěrečnou zprávu. Podrobný popis naleznete v Příručce pro uživatele Databáze mobility.

      2.  Vložit do elektronické závěrečné zprávy povinné přílohy:

  • podepsané čestné prohlášení příjemce grantu (lze nalézt přímo v Mobility Tool při zahájení procesu odesílání),
  • tabulku realizovaných aktivit,
  • naskenované účetní doklady  k mimořádným nákladům a nákladům na účastníky se specifickými potřebami,
  • připojit případné výstupy projektu.

      3. Odeslat závěrečnou zprávu nejpozději do 30 dnů po skončení projektového období. Závěrečná zpráva, jakož i všechny přílohy se zasílají pouze v elektronické podobě.

 

Novinky

 • 4. 1. 2021 Informační webinář pro podpořené žadatele Erasmus + mládež KA 3

  Dne 15. ledna 2021 se uskuteční informační webinář pro podpořené žadatele v programu Erasmus+ KA3 – dialog mládeže. Tento webinář se týká zejména projektů schválených ve 3. kole výzv...
 • 14. 12. 2020 Výsledky 3. kola výběrového řízení 2020

  Výsledky 3. kola 2020:  Dialog mládeže Všichni žadatelé budou o výsledku výběrového řízení písemně informováni v průběhu prosince. Schválení žadatelé zároveň obdrží instrukce k příp ...
 • 27. 8. 2020 Informační seminář KA3

  Dne 2. září 2020 se v době 10:00 – 14 hod online informační a konzultační webinář pro žadatele o grant v rámci Klíčové akce 3: Dialog mládeže.  Seminář je zaměřen především na n...

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny