Reformy a systémy vzdělávání / Dialog mládeže

Dialog mládeže

Současné projekty v Klíčové akci 3 jsou zaměřeny na participaci a dialog mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí na lokální, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím neformálního vzdělávání mládeže. Navazuje na projekty participativní demokracie a strukturovaného dialogu z programu Mládež v akci (2007–2013).

Základní informace

Co je to dialog mládeže?

Dialogem mládeže nazýváme diskuze mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí se záměrem získat výstupy využitelné pro tvorbu politiky mládeže. Debaty jsou strukturovány dle priorit a časového rámce dané z EU nebo jiné instituce.

Co je projekt zaměřený na dialog mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí?

Podporu může získat jakýkoli projekt (setkání, konference, konzultace, simulace atd.), který je založen na reálné participaci mladých lidí ve veřejném dění na národní, regionální i lokální úrovni. Mladí lidé se v těchto projektech dostávají do přímé interakce s veřejnými činiteli a mají tak reálný vliv na změnu v dané oblasti.

Co je cílem této akce?

V projektech Klíčové akce 3 je zásadní, aby mladí lidé zažili reálnou participaci na veřejném životě a demokratickém rozhodování. Projekty mají umožnit mladým lidem ovlivnit veřejné dění v oblastech, které se jich dotýkají.

Požadovaná kritéria:
 • Projektu se musí účastnit min. 30 mladých lidí ve věku 13 až 30 let
 • Délka projektu je 3 až 24 měsíců
 • Počet aktivit není omezen
 • Délka jedné aktivity musí být minimálně 4 hodiny, aby vznikl nárok na příspěvek na organizační náklady (POZOR NOVINKA OD VÝZVY 2019!)
 • Projekt může být národní (v žádosti figuruje výhradně žadatel) nebo mezinárodní (min. 1 partner z programové země)
 • Do projektu musí být zapojeny osoby s rozhodovací pravomocí (žádné věkové omezení)
 • Žadatelem může být NNO, NNO působící na evropské úrovni, veřejnoprávní organizace na místní úrovni ze země programu
Financování:
 • Cestovní náklady: pásma (10-99 km, 100-499 km, 500-1999 km, …) – dle online kalkulátoru
 • Náklady na organizaci akce: 32 EUR*účastník*den při aktivitě konané v ČR
 • Speciální potřeby: pro účast mladých lidí s postižením
 • Mimořádné náklady: víza, očkování, náklady spojené s online konzultacemi apod.
Termíny předkládání žádostí:
 • 12. února 2019, 12:00 bruselského času (pro projekty začínající 1.5.2019 - 30.9.2019)
 • 30. dubna 2019, 12:00 bruselského času (pro projekty začínající 1.8.2019 - 31.12.2019)
 • 1. října 2019, 12:00 bruselského času (pro projekty začínající 1.1.2020 - 31.5.2020)
Loga a publicita projektu:

U každé publikace, plakátu, předmětu atd. vyhotovených s podporou programu Erasmus+ musí příjemci použít oficiální logo a grafickou identitu programu Erasmus+. POZOR! Nebude-li tato povinnost splněna, výsledná výše grantu může být snížena. Pokyny k používání log a vizuální identity programu najdete na stránkách Evropské komise.

 

Postup při podání žádosti

 1. Seznámit se s dokumenty Evropské komise
 2. Registrovat organizaci do URF (Unique Registration Facility) přes účastnický portál (Participant Portal). Instruktážní video k registraci si můžete prohlédnout zde, případně prostudovat manuál k administraci údajů na portálu URF.
 3. Nahrát na účastnický portál povinné dokumenty (více viz Příručka k programu Erasmus+).
 4. Otevřít si online webový formulář žádosti na https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/. Vybrat v seznamu aktuální žádost KA347 pro uzávěrku 12. 02. 2019 a kliknout na "apply". Rozhraní je k dispozici v různých jazycích.
 5. Vyplnit online webovou žádost (návod je součástí online webového formuláře žádosti).
 6. Vypočítat vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 7. Přiložit povinné přílohy:
  • podepsané naskenované čestné prohlášení - aktuální formulář je ke stažení v rámci webové žádosti,
  • tabulku aktivit - aktuální formulář je ke stažení v rámci webové žádosti,
  • mandátní pověření - aktuální formulář je ke stažení v rámci webové žádosti po vyplnění informací o obsahu projektu a zúčastněných organizacích. Toto se týká pouze těch projektů, kde jsou do projektu zahrnuty partnerské organizace).
 8. On-line předložit žádost do 30. 024 2019 do 12:00 bruselského času (žádost předkládá pouze koordinátor). Poté je rozhraní pro podávání žádostí on-line automaticky uzavřeno.
 9. Proti výsledku výběrového řízení se lze odvolat. Postup odvolání naleznete v sekci FAQ.

Postup při podání závěrečné zprávy

 1. Vyplnit požadované informace v Databázi mobilit (Mobility Tool) a vygenerovat elektronickou závěrečnou zprávu. Podrobný popis naleznete v Příručce pro uživatele Databáze mobility.

      2.  Vložit do elektronické závěrečné zprávy povinné přílohy:

  • podepsané čestné prohlášení příjemce grantu (lze nalézt přímo v Mobility Tool při zahájení procesu odesílání),
  • tabulku realizovaných aktivit,
  • naskenované účetní doklady  k mimořádným nákladům a nákladům na účastníky se specifickými potřebami,
  • připojit případné výstupy projektu.

      3. Odeslat závěrečnou zprávu nejpozději do 30 dnů po skončení projektového období. Závěrečná zpráva, jakož i všechny přílohy se zasílají pouze v elektronické podobě.

 

Novinky

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny