Reformy a systémy vzdělávání / Dialog mládeže

Dialog mládeže

Současné projekty v Klíčové akci 3 jsou zaměřeny na participaci a dialog mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí na lokální, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím neformálního vzdělávání mládeže. Navazuje na projekty participativní demokracie a strukturovaného dialogu z programu Mládež v akci (2007–2013).

Často kladené dotazy

Kolik partnerů musí být minimálně zapojeno do projektů KA3?

Dialog mládeže, je jediná aktivita Erasmu+ mládež, která může být realizována pouze na národní úrovni a není nutné mít žádné zahraniční ani další tuzemské partnery.  Projekt může v celé šíři realizovat pouze žadatel o grant.

Kdo je uznatelným účastníkem v projektu KA3?

Uznatelnými účastníky, tj. účastníky, na které lze čerpat finanční prostředky, jsou: mladí lidé ve věku 13-30 let, doprovodné osoby, osoby s rozhodovací pravomocí, odborníci.

Jakým způsobem probíhá hodnocení projektů, které navazují na předchozí činnost? V letošním roce bychom rádi navázali a zejména v nově oslovených krajích zopakovali projekt a prohloubili spolupráci.

Nová žádost bude posuzována podle toho, zda přináší nějakou přidanou hodnotu. Jestli využívá nějaké inovativní metody, zhodnocuje již dosažené výsledky. Také bude přihlédnuto k dopadu již realizovaného projektu na cílovou skupinu.

Jak mají být vykazovány mimořádné náklady projektu, jakým způsobem vykázat dofinancování?

U nákladů, které jsou založené na skutečně vynaložených výdajích, jako jsou mimořádné náklady, musí být doloženo 100% všech výdajů (kopiemi účetních dokladů), aby mohlo být uznáno příslušné procento. Výdaje mohou být uznatelné pouze v případě, že jsou řádně zaúčtované a pouze za předpokladu, že tyto běžné výdaje nejsou hrazeny z jiných zdrojů.

Lze se proti rozhodnutí o výběrovém řízení odvolat?

Ano, proti rozhodnutí o výběrovém řízení má předkladatel možnost se do 15 dní od doručení rozhodnutí odvolat, a to písemně na adrese Ombudsman, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 4, 110 00 Praha 1, nebo elektronicky na e-mailové adrese: ombudsman@dzs.cz. Za účelem podání odvolání doporučujeme vyplnit formulář žádosti o přezkoumání výsledků hodnotícího procesu v rámci programu Erasmus+, který naleznete ZDE.