Sítě a centralizované aktivity / Centralizované aktivity

Centralizované aktivity

Část programu Erasmus+ spravuje přímo Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), výkonný orgán Evropské komise se sídlem v Bruselu. Pod EACEA spadají některé aktivity ve všech třech Klíčových akcích programu Erasmus+. Tyto aktivity jsou označovány jako tzv. centralizované.

Budování kapacit

Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Projekty budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání jsou projekty mezinárodní spolupráce založené na multilaterálním partnerství primárně mezi vysokoškolskými institucemi z programových zemí a způsobilých partnerských zemí. Zahrnují také partnery mimo akademickou sféru s cílem posílení napojení na společnost a podniky a zvýšení systémového dopadu projektů.

Projekty jsou financovány v rámci vnějších politik EU vymezených ve finančních nástrojích Evropské unie:

 • Nástroj evropského sousedství (ENI
 • Nástroj rozvojové spolupráce (DCI)
 • Nástroj předvstupní pomoci (IPA)
 • Evropský rozvojový fond (EDF)

Skrze strukturovanou spolupráci, výměnu zkušeností a individuální mobilitu je cílem projektů budování kapacit:

 • podporovat modernizaci, dostupnost a internacionalizaci vysokoškolského vzdělávání ve způsobilých partnerských zemích
 • podporovat partnerské země v reakci na výzvy, kterým čelí jejich vysokoškolské instituce a systémy, včetně kvality, relevance, rovné dostupnosti, plánování, zajišťování, řízení
 • přispět ke spolupráci EU se způsobilými partnerskými zeměmi (a mezi způsobilými partnerskými zeměmi)
 • propagovat dobrovolné sbližování s rozvíjením vysokoškolského vzdělávání v EU
 • propagovat mezilidské kontakty, mezikulturní uvědomění a porozumění.

O dosažení těchto cílů je ve způsobilých partnerských zemích usilováno skrze akce, které:

 • zlepšují kvalitu vysokoškolského vzdělávání a zvyšují jejich relevanci na trhu práce a ve společnosti
 • zlepšují úroveň kompetencí a dovedností na půdě vysokoškolských institucí vyvíjejících nové a inovativní vzdělávací programy
 • posilují kapacity řízení a inovací a také internacionalizace vysokoškolských institucí
 • zvyšují kapacity národních autorit k modernizaci systémů vysokoškolského vzdělávání, a to podporováním stanovaní, realizace a monitorování reforem
 • podporují regionální integraci a spolupráci v různých regionech světa prostřednictvím společných iniciativ, sdílení osvědčených postupů a spolupráce

Podporovány jsou dvě kategorie projektů

Společné projekty

Jejich cílem je produkovat výsledky, jichž přímo využijí zejména organizace ze způsobilých partnerských zemí zapojených do projektu. Tyto projekty se typicky zaměří na 3 různé typy činností:

 • vývoj osnov
 • modernizace správy, řízení a fungování vysokoškolských institucí
 • posílení vztahů mezi vysokoškolskými institucemi a širším hospodářským a sociálním okolím

Strukturální projekty

Jejich cílem je vytvořit dopad na systémy vysokoškolského vzdělávání a podpora reforem na vnitrostátní a/nebo regionální úrovni ve způsobilých partnerských zemích. Tyto projekty se typicky zaměří na 2 různé kategorie činností:

 • modernizace politik, správy a řízení systémů vysokoškolského vzdělávání
 • posílení vztahů mezi systémy vysokoškolského vzdělávání a širším hospodářským a sociálním okolím

Projekty budování kapacit zaměřené na způsobilé partnerské země z regionů 1, 2 a 3 (viz oddíl „Způsobilé země" v Části A Příručky k programu Erasmus+) mohou zahrnovat obě kategorie projektů (společné projekty a strukturální projekty) navíc ještě prvek specifické mobility zaměstnanců a studentů. Tento prvek mobility bude hodnocen odděleně.

Prvek specifické mobility musí být nástrojem cílů projektu (integrovaná mobilita) a musí být realizován meziinstitucionálními dohodami. Je nicméně důležité brát v potaz, že tento prvek projektu může být zamítnut (nebýt financován) i v případě, že projekt bude schválen. Neschválení tohoto prvku by nemělo narušit realizaci ostatních aktivit plánovaných v projektu. Prvek specifické mobility by měl být chápán jako doplňková podpora EU s cílem posílení dosahu projektu, neměl by však být podmínkou úspěšné realizace zásadních cílů projektu. Finanční podpora prvku specifické mobility u konkrétního schváleného projektu bude záviset na specifickém hodnocení kvality návrhu a na dostupném rozpočtu. Předpokládá se, že tento grant nebude udělen více než 40 % společným nebo strukturálním projektům.

Více informací je uvedeno v Příručce k programu Erasmus+ a na stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-building-projects-in-field-higher-education_en.

Výsledky poslední zveřejněné Výzvy 2020 naleznete na webu EACEA v sekci Selection Results 2020.

Zde naleznete seznam schválených projektů z ČR za celé programové období Erasmus+ 2014-2020. Česká republika se do aktivity Budování kapacit ve VŠ sektoru zapojila v celkem 47 projektech, z nichž 4 projekty koordinovala.   

 

Ke stažení

CBHE_Zapojení ČR.pdf PDF 01.10.2018 305388 B