Sítě a centralizované aktivity / Centralizované aktivity

Centralizované aktivity

Část programu Erasmus+ spravuje přímo Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), výkonný orgán Evropské komise se sídlem v Bruselu. Pod EACEA spadají některé aktivity ve všech třech Klíčových akcích programu Erasmus+. Tyto aktivity jsou označovány jako tzv. centralizované.

Jaká je role organizací účastnících se společného magisterského studia Erasmus Mundus?

EMJMD je realizováno mezinárodním konsorciem vysokoškolských institucí a případně dalšími typy organizací (podniky, veřejnými institucemi, výzkumnými organizacemi, atd.), které přispívají k jeho realizaci.


Členy konsorcia jsou:

Žadatel / koordinátor je vysokoškolská instituce ustanovená v programové zemi, která podává žádost jménem všech partnerů. Po schválení EMJMD se žadatel/koordinátor stane hlavním příjemcem grantu EU a podepíše jménem konsorcia grantovou smlouvu zahrnující více příjemců. Jeho koordinační úloha spočívá v následujících povinnostech:

  • zastupuje a jedná jménem skupiny zúčastněných organizací s Evropskou komisí;
  • nese finanční a právní odpovědnost za řádnou provozní, správní a finanční realizaci projektu;
  • koordinuje EMJMD ve spolupráci se všemi ostatními partnery projektu.

Řádní partneři jsou vysokoškolské instituce s pravomocí udělovat diplomy v souladu s legislativou programové nebo partnerské země, v níž sídlí, a všechny soukromé nebo veřejné organizace, které se aktivně podílí na přípravě, realizaci a hodnocení EMJMD. Každý partner musí podepsat mandát, kterým udělí plnou moc koordinátorovi, který bude během realizace projektu jednat jeho jménem a v jeho zastoupení.

Přidružení partneři (nepovinní) jsou další organizace, z jejichž účasti může EMJMD rovněž těžit. Tyto organizace nepřímo přispívají k realizaci konkrétních úkolů nebo činností nebo podporují šíření informací o EMJMD a jeho udržitelnost. Jejich přispění může mít například podobu přenosu znalostí a schopností, poskytování doplňkových kurzů nebo podpory možností vyslání nebo umístění studentů. V otázkách smluvního řízení nejsou "přidružení partneři" považováni za součást EMJMD, protože mají v rámci zajištění EMJMD omezenější roli, vzhledem k jejich pouze nárazové expertíze.