Sítě a centralizované aktivity / Centralizované aktivity

Centralizované aktivity

Část programu Erasmus+ spravuje přímo Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), výkonný orgán Evropské komise se sídlem v Bruselu. Pod EACEA spadají některé aktivity ve všech třech Klíčových akcích programu Erasmus+. Tyto aktivity jsou označovány jako tzv. centralizované.

Jean Monnet

Program Jean Monnet prosazuje výuku a výzkum evropské integrace po celém světě mezi specializovanými akademiky, studenty i občany, zejména na základě vytváření kateder Jean Monnet. Dále program podporuje činnost akademických institucí, které působí v oblasti studia evropské integrace, a také politickou debatu a výměny mezi akademickým světem a tvůrci politik v souvislosti s politickými prioritami Evropské unie.

Akce v rámci programu Jean Monnet jsou zaměřeny na celosvětovou podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií evropské integrace a dále na rozvíjení dialogu akademického světa s tvůrci politik, a to především se záměrem zlepšit provádění politik EU.

V rámci aktivit programu Jean Monnet je podporováno 6 akcí:

 • moduly Jean Monnet (výuka a výzkum)
 • katedry Jean Monnet (výuka a výzkum)
 • centra excelence Jean Monnet (výuka a výzkum)
 • podpora programu Jean Monnet pro sdružení
 • sítě Jean Monnet (politická debata s akademickým světem)
 • projekty Jean Monnet (politická debata s akademickým světem)

Ve vztahu k obecným cílům programu Erasmus+ program Jean Monnet usiluje o:

 • prosazování excelence ve výuce a výzkumu v oblasti studia EU;
 • vybavení studentů a mladých odborníků znalostmi o tématech Evropské unie, jež jsou důležité pro jejich akademickou a pracovní kariéru a zlepšení jejich občanských dovedností;
 • posílení dialogu mezi akademickým světem a činiteli s rozhodovacími pravomocemi, zejména k zlepšení řízení politik EU;
 • prosazování inovací ve výuce a výzkumu (např. průřezová a/nebo víceoborová studia, otevřené vzdělávání, vytváření sítí s jinými institucemi);
 • začleňování a diverzifikace témat týkajících se EU do osnov navrhovaných vysokoškolskými institucemi pro jejich studenty;
 • zvýšení kvality odborné přípravy v souvislosti s tématy EU (s moduly, které se podrobněji zaobírají tématy EU nebo které zahrnují nová témata);
 • podpora zapojení mladých akademických pracovníků do výuky a výzkumu týkajícího se evropských témat.

Očekává se, že program Jean Monnet přinese pozitivní a dlouhodobé dopady na dotčené účastníky, zúčastněné organizace a na politické systémy, v jejichž rámci působí a v dlouhodobém horizontu podpoří propagaci a diverzifikaci studií EU po celém světě a zvýší a rozšíří zapojení pracovníků z více fakult a kateder do výuky a výzkumu týkajících se Evropské unie.

Jak se zapojit

Program Jean Monnet je centralizovaný, tzn. že je přímo řízen Evropskou komisí a fakticky implementován její Výkonnou agenturou pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA).

Do aktivit programu je možné se zapojit na základě pravidelných výzev k předkládání návrhů v rámci Programu Erasmus+, které vypisuje Evropská komise. Žádost o projekt následně podává žadatelská instituce Výkonné agentuře (EACEA).

Více informací je uvedeno v Příručce k programu Erasmus+ a na stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en.

Výzva 2021 - nové programové období Erasmus+ 2021-2027

Výzva pro předkládání žádostí byla zveřejněna na konci března 2021 na webu Evropské komise a naleznete ji na stránkách Evropské komise. Termín pro předložení žádostí pro akce a sítě Jean Monnet je stanoven na 2. června 2021 do 17:00. Další informace včetně programové příručky naleznete na webu EK a EACEA. Webinář zaměřený na informaci o aktivitě ve Výzvě 2021 se bude konat online dne 22. dubna 2021. Registrace je nutná předem na tomto odkazu

Výsledky poslední zveřejněné Výzvy 2020 naleznete na webu EACEA v sekci Selection Results 2020.

Statistiky

Zde naleznete seznam schválených projektů z ČR (kde jsou české instituce koordinátory i partnery), a to za celé programové období Erasmus+ 2014-2020. Česká republika se do aktivit Jean Monnet zapojila celkem v 21 projektech, z nichž 15 koordinovala.   

 

Ke stažení

Jean Monnet_Zapojení ČR_2014-2020.pdf PDF 24.01.2021 140134 B