Sítě a centralizované aktivity / Centralizované aktivity

Centralizované aktivity

Část programu Erasmus+ spravuje přímo Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), výkonný orgán Evropské komise se sídlem v Bruselu. Pod EACEA spadají některé aktivity ve všech třech Klíčových akcích programu Erasmus+. Tyto aktivity jsou označovány jako tzv. centralizované.

Spolupráce

Mezi centralizované aktivity klíčové akce KA2 (Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů) patří

 

ZNALOSTNÍ ALIANCE

Znalostní aliance jsou projekty mezi vysokoškolskými institucemi a podniky, jejichž cílem je podpora inovací, podnikání, kreativity, zaměstnatelnosti a výměna zkušeností.

 

JAKÉ JSOU CÍLE ZNALOSTNÍ ALIANCE?

Znalostní aliance se zaměřují na posílení inovační kapacity Evropy a na podporu inovací ve vysokoškolském vzdělávání, podnikání a v širším společensko-hospodářském prostředí. Jde jim o dosažení jednoho nebo více z těchto cílů:

 • vytvořit nové, inovativní a multidisciplinární přístupy k výuce a učení;
 • stimulaci podnikání a podnikatelských dovedností vysokoškolských pedagogických pracovníků a zaměstnanců podniků;
 • usnadnění výměny, toků a spoluvytváření znalostí.

Znalostní aliance by měly mít krátkodobý i dlouhodobý dopad na široké spektrum zainteresovaných stran na individuální, organizační a systémové úrovni.

Je obecným pravidlem, že znalostní aliance se zaměřují na spolupráci mezi organizacemi se sídlem v zemích programu. Nicméně organizace z partnerských zemí mohou být zapojeny do znalostní aliance jako partneři (nikoliv jako "žadatelé"), přinese-li jejich účast do projektu významnou přidanou hodnotu.

KTERÉ AKTIVITY JSOU PODPOROVÁNY V RÁMCI TÉTO AKCE?

Znalostní aliance zavádí koherentní a komplexní soubor vzájemně propojených aktivit, které jsou pružné a lze je přizpůsobit různým současným i budoucím kontextům vývoje v celé Evropě. Následující seznam obsahuje příklady skupin takových aktivit:

 • Posílení inovací ve vysokoškolském vzdělávání, podnikání a v širším společensko-hospodářském prostředí: 
  • společný vývoj a realizace nových vyučovacích a vzdělávacích metod (jako jsou nové multidisciplinární osnovy, výuka a vzdělávání zaměřené na studenta a vycházející ze skutečných problémů);
  • organizace programů a aktivit pokračujícího vzdělávání s podniky a v jejich rámci;
  • společná práce na řešení náročných otázek, inovaci produktů a procesů (studenti, profesoři a odborníci   z praxe společně). 
 • Rozvoj smyslu a dovedností pro podnikání:
  • tvorba schémat výuky průřezových dovedností a uplatnění v rámci vysokoškolských programů vytvořených ve spolupráci s podniky s cílem posílit zaměstnatelnost, tvořivost a nové profesní cesty;
  • zavedení podnikatelského vzdělávání do všech oborů, aby studenti, výzkumní pracovníci, zaměstnanci a pedagogové získali znalosti, dovednosti a motivaci k zapojení do různých podnikatelských aktivit;
  • otvírání nových možnosti vzdělávání prostřednictvím praktického uplatňování podnikatelských dovedností, které mohou zahrnovat nebo vést ke komercializaci nových služeb, produktů a prototypů, či k založení nových firem.
 • Stimulace toku a výměny znalostí mezi vysokými školami a podniky:
  • aktivity v podnicích související s předmětem studia, které jsou plně začleněné do osnov, uznané a započítávají se do studia;
  • prostředí umožňující zkoušení a testování inovačních opatření;
  • krátkodobé výměny studentů, výzkumných pracovníků, vyučujících a zaměstnanců podniku;
  • zapojení zaměstnanců podniku do výuky a výzkumu.

Informace k aktivitě naleznete v Příručce k programu Erasmus+ a na stránkách EACEA: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge-alliances_en 

Výsledky poslední zveřejněné Výzvy 2020 jsou v sekci Selection Results 2020.

Statistiky

Zde naleznete seznam schválených projektů z ČR za celé programové období Erasmus+ 2014-2020. Česká republika se do aktivity Znalostní aliance zapojila celkem v 11 projektech.   

 

ALIANCE ODVĚTVOVÝCH DOVEDNOSTÍ

Aliance odvětvových dovedností jsou projekty zaměřené na partnerství mezi světem práce a vzdělávacími institucemi působícími v oblasti odborné přípravy, jejich cílem je příprava společných kurikul, programů a metodik pro odborné vzdělávání

V rámci této akce jsou způsobilá odvětví, která stála u zrodu evropské odvětvové rady pro dovednosti, a to zejména:

 • Textilní/oděvní/kožedělné
 • Obchodní

a dále ta, u nichž dochází k nerovnováze dovedností, na níž reagují současné politiky Komise, a to zejména:

 • Pokročilá výroba
 • Informační a komunikační technologie
 • Environmentální technologie (ekologické inovace)
 • Kulturní a tvůrčí odvětví

KTERÉ AKTIVITY JSOU PODPOROVÁNY V RÁMCI TÉTO AKCE?

Každá aliance odvětvových dovedností zavede koherentní a komplexní soubor vzájemně propojených aktivit, které jsou pružné a lze je přizpůsobit různým současným i budoucím potřebám trhu práce, jako například:

 • Definování dovedností a potřeb odborné přípravy v určitém konkrétním hospodářském odvětví: 
  • podle potřeby, soustřeďování a interpretace důkazů potřebných dovedností na trhu práce v daném hospodářském odvětví vycházející z Přehledu dovedností EU a případně z práce evropských odvětvových rad pro dovednosti;
  • stanovení školících potřeb, vycházejících z   profesních profilů evropské klasifikace dovedností/kompetencí, kvalifikací a povolání (ESCO), jsou-li k dispozici. 
 • Návrh společných výukových osnov: 
  • návrh osnov EU specifických pro dané odvětví, programy odborného vzdělávání a přípravy a možná i kvalifikační standardy týkající se společných potřeb dovedností běžných v určitém odvětví, případně v rámci evropského profesního profilu, vycházející z ESCO, jsou-li k   dispozici; 
  • začlenění dovedností nebo profesních profilů do osnov, programů odborného vzdělávání a přípravy a možná i do kvalifikačních   standardů; 
  • výše popsané aktivity by měly uplatnit přístup využívající výsledky učení (např. EQF, ECVET, atd.) a opírat se o principy kontroly   kvality (např. EQAVET);
  • integrace inovačních přístupů do výuky a vzdělávání, zejména prostřednictvím strategičtějšího a   integrovanějšího využívání informačních a komunikačních technologií a tevřených vzdělávacích zdrojů (OVZ), včetně možnosti uplatnit znalosti v   rámci praktických projektů nebo situací z "reálného života" na pracovišti a rozvíjet podnikatelské myšlení. 
 • Provádění společných výukových osnov: 
  • provádění unijních osnov specifických pro určité odvětví, které byly upraveny nebo nově vytvořeny na základě analýzy a předpovědí potřeb trhu práce pro daný profesní profil; 
  • realizace inovativních výukových metod v rámci odborného vzdělávání a přípravy s cílem reagovat na rozvíjející se dovednosti, a případně na konkrétní cílovou skupinu v rámci daného hospodářského odvětví (např. obsah, služby a metody založené na informačních a komunikačních technologiích, vzdělávání na pracovišti, atd.);
  • usnadnění uznávání a certifikace odpovídajících výsledků učení uplatňováním zásad ECVET, rámce pro kontrolu kvality odborného vzdělávání a přípravy (EQAVET) a případným odkazováním příslušných kvalifikací na rámce EU (v závislosti na formě Národního kvalifikačního rámce - NQF) nebo jiné příslušné evropské nástroje v dotyčném odvětví.

JAKÉ JSOU CÍLE ALIANCE ODVĚTVOVÝCH DOVEDNOSTÍ?

Aliance odvětvových dovedností se zaměřuje na řešení kvalifikačních mezer, zvýšení citlivosti systémů počátečního a pokračujícího odborného vzdělávání a přípravy na potřeby konkrétních odvětví na trhu práce a poptávku po nových dovednostech s ohledem na jeden nebo více profesních profilů.

Toho by mělo být dosaženo:

 • modernizací odborného vzdělávání a přípravy a využití jejich potenciálu pohánět hospodářský rozvoj a inovace, zejména na místní a regionální úrovni, přičemž dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti dotyčných odvětví;
 • posílením výměny znalostí a praktických postupů mezi institucemi odborného vzdělávání a přípravy na jedné straně a trhem práce na straně druhé a začleněním praktické výuky;
 • usnadněním mobility pracovních sil, vzájemné důvěry a zjednodušeného uznávání kvalifikace na evropské úrovni v rámci dotyčných odvětví.

Informace relevantní pro aktuální výzvu s termínem pro předkládání žádostí 28. 2. 2018 naleznete v Příručce k programu Erasmus+ a na stránkách EACEA: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/sector-skills-alliances_en