Sítě a centralizované aktivity / Centralizované aktivity

Centralizované aktivity

Část programu Erasmus+ spravuje přímo Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), výkonný orgán Evropské komise se sídlem v Bruselu. Pod EACEA spadají některé aktivity ve všech třech Klíčových akcích programu Erasmus+. Tyto aktivity jsou označovány jako tzv. centralizované.

Sport

V rámci centralizované aktivity Sport jsou podporovány tyto akce:

  • partnerství pro spolupráci (Collaborative Partnerships)
  • nevýdělečné evropské sportovní akce (Not-for-profit European sport events)

Erasmus+ dále podporuje akce posilující vědeckou základnu pro politická rozhodnutí (studie, shromažďování dat, průzkumy atd.), akce podněcující dialog s významnými evropskými zúčastněnými stranami (Sportovní fórum EU, konference, setkání, semináře atd.) a rozhovory o politických rozhodnutích mezi členskými státy (akce předsednictví EU). Tyto akce budou provedeny Evropskou komisí buď přímo nebo prostřednictvím výkonné agentury. Další informace naleznete na internetových stránkách Komise a výkonné agentury.

Mezi konkrétní cíle sledované v rámci programu Erasmus+ v oblasti sportu patří:

  • řešení hrozeb vůči bezúhonnosti sportu pocházejících z vnějšího prostředí, jimiž je doping, skryté dohody ohledně výsledků zápasů a násilí, a rovněž nesnášenlivost a diskriminace jakéhokoli druhu
  • propagace a podpora řádné správy v oblasti sportu a dvojí kariéry sportovců
  • podpora dobrovolných činností v oblasti sportu včetně podpory sociálního začleňování, rovných příležitostí a uvědomování si významu zdraví prospěšné tělesné aktivity prostřednictvím podpory zvýšené účasti na sportovních aktivitách a rovného přístupu k nim pro všechny občany

V souladu s regulačním rámcem programu Erasmus+ budou sportovní akce uskutečňovány se zaměřením na sport na základní úrovni.

Očekává se, že výsledkem akcí v oblasti sportu bude rozvoj, šíření a zavádění inovativních postupů na evropské, vnitrostátní, ale také regionální a místní úrovni.

Smyslem podpory projektů Erasmus+ v oblasti sportu jsou následující důsledky pro zúčastněné organizace:

  • zdokonalení způsobilosti a profesionálního přístupu k práci na evropské/mezinárodní úrovni: prohloubení dovedností řízení a strategií internacionalizace, posílení spolupráce s partnery z jiných zemí, rozšířené přidělování finančních zdrojů (jiných než pocházejících z fondů EU) na organizování evropských/mezinárodních projektů v oblasti sportu, zvýšení kvality přípravy, provádění, monitorování a navazujících činností evropských/mezinárodních sportovních projektů, prohloubení schopnosti podporovat účast občanů na sportovní a zdraví prospěšné tělesné aktivitě a začleňovat osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • dynamičtější, odhodlanější a profesionálnější prostředí uvnitř organizace: připravenost začleňovat osvědčené postupy i nové metody do každodenních činností, otevřenost ke vzájemně podněcující spolupráci s organizacemi činnými v jiných oborech nebo v jiných socioekonomických odvětvích, prosazování sociálního vzdělávání profesionálních i neprofesionálních účastníků sportovních aktivit v souladu s cíli evropské politiky v oblasti sportu

Na systémové úrovni se očekává příspěvek sportovních akcí k rozvoji evropského rozměru sportu, v souladu s celkovým cílem programu v oblasti sportu.

Z hlediska jednotlivců by sportovní projekty podporované programem Erasmus+ měly v konečném součtu vést ke zvýšení míry účasti na sportovních a tělesných aktivitách.

Více informací je uvedeno v Příručce k programu Erasmus+ a na stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en).